Om rådene

Bergen kommune har tre lovpålagte medvirkningsorganer: Eldrerådet, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet, jf. kommuneloven §5-12.

Formålet med rådene er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Alle saker som gjelder disse brukergrupper, skal forelegges rådene, men rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.

Oppnevnt av bystyret

Det er Bergen bystyre som oppnevner medlemmer til rådene. Organisasjoner som representerer brukergruppene, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådene velger selv sin leder og nestleder.

Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse følger bystyreperioden på fire år, mens Ungdomsrådet er valgt for to år.

Rådssekretariatet

Rådene administreres av et eget rådssekretariat i Byrådsleders avdeling. I tillegg til driften av rådene tilbyr sekretariatet støtte og rådgivning til hvordan planlegge og gjennomføre gode medvirkningsprosesser av interessegrupper i regi av kommunen.

Her kan du ta kontakt