RSS

Barnehage og skole

Foreslår endringer i skolekretsgrenser for 2024-2025

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen på høring til skoleledelsen, FAU og SU ved alle skoler og fagorganisasjoner. Fristen for å gi innspill er 5. januar 2024.

Rimelegare barnehage på Kalfaret

Sluttrekninga for arbeidet med å totalrehabilitere Kalfarveien barnehage er komen: Barnehagen vart 9,5 millionar kroner rimelegare enn det kommunen trudde då gjennomføringsvedtaket vart fatta.

Ønskjer kjøpe Eventyrskogen skole

Byrådet rår til å kjøpe eigedomen til Eventyrskogen skole for 21,5 millionar kroner.

Skal godkjenne sluttmeldinga for Kronstad oppveksttun

Kronstad oppveksttun vart 64,8 millionar kroner billegare enn justert budsjett. No skal sluttrekneskapen for prosjektet godkjennast.

Nedlegging av Trengereid skule på høyring

Byrådet tilrår at skulen på Trengereid vert lagt ned, men ønskjer innspel frå dei det gjeld og sender saka på høyring. Fristen for innspel er 5. oktober.

Kjøper tomt for å utvide barnehagen på Kristianborg

Byrådet rår til å kjøpe ei tomt ved Kristianborg barnehage på Minde. Tomtekjøpet skal sikre nok uteareal etter ei utviding av barnehagen.

Statusmelding for plan mot mobbing - Skyfritt

Bergen kommunes temaplan mot mobbing, Skyfritt, har fått virke i vel tre år. Byrådet legger nå fram en statusmelding på tiltakene i planen.

Har lagt frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for barnehageområdet i perioden 2018 – 2023. Meldingen kommer før rullering av kvalitetsutviklingsplanen for de kommunale barnehagene i Bergen.

Ny idrettshall på Rå skole

Byrådet rår til at prosjektet med å oppføre ein ny idrettshall på Rå skole blir gjennomført. Prosjektet har ei total investeringsramme på 129,8 millionar kroner.

Vil heve det spesialpedagogiske feltet

"Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" har vært på høring. Nå legger byrådet handlingsplanen fram for behandling i bystyret.