Illustrasjonsfoto Bryggen
Bilde: Agnete Helene Matre

Trafikkplan sentrum

Trafikkplan for Bergen sentrum ble vedtatt i bystyret mai 2023.

Bakgrunnen for vedtaket er å utvikle en helhetlig plan som skal bidra til reduksjon av personbiltrafikken og gi bedre forhold for gange, sykkel, kollektiv og varetransport i det sentrale byområdet.

Sentrumsgruppen i Miljøløftet har utarbeidet forslaget til den overordnete temaplanen. Forslaget ble behandlet i byrådet juni 2022, og deretter lagt ut på offentlig høring. Plan- og bygningsetaten inviterte til åpent informasjonsmøte om saken august 2022. 

kart som viser prinsippene for foreslått fremtidig sonesystem
Prinsippene for et fremtidig sonesystem
Bilde: Bergen kommune

Forslag til fremtidig trafikksystem 

Formålet med Trafikkplan sentrum er å bidra til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i sentrum. Målet er å kunne etablere en tilnærmet bilfri bykjerne. I tillegg til redusert støy- og luftforurensning, vil dette gi muligheter for å etablere bilfrie byrom, utvidet fortausareal, gode sykkelløsninger og prioritering av kollektivtrafikken. Samtidig skal sentrumsområdet være tilgjengelig for beboere, varedistribusjon og besøksparkering.

Trafikkplan sentrum legger grunnlaget for hvordan trafikksystemet kan bli i det sentrale byområdet på lang sikt. Den inneholder vurderinger av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv. Disse overordnede anbefalingene vil utgjøre et rammeverk for etterfølgende planlegging av gang- og sykkelløsninger, kollektivtiltak og øvrige gatebruksløsninger i sentrum. 

Sammenhengende bilfri sone

Første steg for å nå disse målene kan realiseres når bybanen til Åsane - sammen med en forlenget Fløyfjelltunnel - åpner. Det ble vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet:

  • Alternativ 1, Åpent Torget
  • Alternativ 2, «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport og varelevering til Torget i et begrenset tidsrom)
Illustrasjon som viser alternativ 2
Alternativ 2
Bilde: Bergen kommune

Fagetaten anbefalte en trafikkplan etter prinsippene i Alternativ 2, «Bilfritt» Torget. Denne løsningen ble også vedtatt i bystyret. Løsningen innebærer delvis sonedeling som gir en indre sentrumskjerne prioritert til gange, sykkel, kollektivtrafikk og nødvendig varetransport.

Denne løsningen gir en sammenhengende bilfri sone i indre bykjerne som gir miljøgevinster og mer plass til myke trafikanter, kollektivtrafikk og varetransport.

Fremdrift

  • Trafikkplan sentrum er et prosjekt i Miljøløftet, og utarbeidet av sentrumsgruppen i Miljøløftet
  • Forslaget ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling juni 2022
  • Byrådet vedtok i møte 30. juni å legge forslag til Trafikkplan sentrum ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen var 6. september 2022.
  • Saken ble vedtatt i Bergen bystyre 3. mai 2023

 

Vedlegg