Steds- og trafikkanalyse på Skjold

For å sikre en god, helhetlig og stedstilpasset utvikling på Skjold, er det utarbeidet en steds- og trafikkanalyse.

For å øke kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med de mange pågående planforslagene i området, anbefalte Byråden at det ble igangsatt et arbeid med en overordnet steds- og trafikkanalyse. Hensikten med analysene er å gi et helhetlig og overordnet grunnlag for vurdering av planinitiativ og byggesaker. Plan- og bygningsetaten satte i gang arbeidet med analysene i 2020, og disse er nå ferdigstilt.

Saksnummer: 202025387 og PLAN-2022/22950

Området på Skjold

Kjerneområdet for stedsanalysen på Skjold, ligger nordøst for Apeltunvatnet, mellom Fanavegen, Apeltunvegen og Skjoldhøgda. Området er angitt som byfortettingssone og ytre fortettingsone i kommuneplanens arealdel (KPA 2018), med kort avstand til sentrumskjernen ved Lagunen. Området har gangavstand til viktige funksjoner som bybane, buss, butikk, barnehager og skoler.

Kart over analyseområdet for stedsanalysen
Avgrensing av analyseområde for stedsanalysen
Bilde: Bergen kommune

Stedsanalyse

Stedsanalysen på Skjold gir en overordnet innføring om stedets identitet og struktur, og avklarer overordnede sammenhenger mellom delområder og omgivelsene. Den skal bidra til at nye prosjekter tar hensyn til og utvikler stedets potensial. Stedsanalysen har tematiske anbefalinger for overordnet grep, bebyggelse, gater og byrom og grøntstruktur.  

Kart over analyseområdet for trafikkanalysen
Avgrensing av analyseområde for trafikkanalysen
Bilde: Bergen kommune

Trafikkanalyse

I regi av Plan- og bygningsetaten ble det igangsatt en overordnet trafikkanalyse for Skjoldområdet med bakgrunn i opplevde trafikale problemer og fremtidige krav i forbindelse med videre fortetting av området. Analysen var ferdig sommeren 2021.

Trafikkanalysen er basert på innhentet trafikkdata, modellering, og konkrete trafikkfaglige vurderinger.