Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Les Handlingsplan mot støy 2018-2024

Handlingsplanen for Bergen for perioden 2018-2024 ble vedtatt av bystyret i møte 22.juni 2022. Les saksdokumentene

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av støykartlegginger fra 2016/17, og sammenligner utviklingen med tidligere kartlegginger fra 2011/12. 

Handlingsplanen svarer ut EUs direktiv for utendørs støy i større byområder, veier, baner og flyplasser, og oppsummerer kartlegging av innendørs støy og vurdering av plikt til å gjennomføre tiltak.

Støynivået har økt

  • Veitrafikk er største støykilden for bergenserne. Ifølge kartleggingen har støy fra veitrafikken økt med ni prosent fra 2011 til 2017. Tallene fra 2016 viser at 48373 boliger og 111259 personer har et utendørs støynivå over anbefalt grenseverdi på 55 desibel. Antallet personer tilsvarer rundt 40 % av innbyggerne i Bergen kommune.
  • Flystøy fra Bergen Lufthavn er den nest største støykilden, men betydelig mindre enn fra veitrafikk. Utviklingen fra 2011 til 2017 viser at antall personer som berøres av flystøy har økt med 17 prosent. Tallene fra 2017 viser at 5375 personer og 1793 boliger rundt lufthavnen hadde et utendørs støynivå over grenseverdien på 55 desibel, Dette tilsvarer i underkant av to prosent av innbyggerne i 2017.
  • Støy fra jernbane og havnevirksomhet utgjør mindre støykilder som berører betydelig færre personer. Kartleggingen viser at 322 personer i 2016 var utsatt for jernbanestøy, mens 182 personer var utsatt for havnestøy i 2017 over grenseverdien.

Økningen i utendørs støy bør ses i sammenheng med at ingen boliger lenger har et innendørs støynivå som utløser tiltaksplikt. Tallene innebærer heller ikke hele at utendørsarealet til boliger nødvendigvis utsettes for støy over grenseverdien. Kartleggingen viser for eksempel at ca. 60 prosent av personer i boliger med utendørs støy over grenseverdi har tilgang på stille side av boligen.

Rullering av planen

I møte 30.juni 2022  vedtok byrådet å starte opp arbeidet med  Handlingsplan mot støy i Bergen 2024-2030   

Les planen