Gå tilbake til:
Du er her:
En arealplanprosess består av flere faser, og kan startes opp av det offentlige eller av private.
Bilde: Bergen kommune.

Politisk behandling av arealplaner

En arealplanprosess består av flere faser, og kan startes opp av det offentlige eller av private. Alle berørte parter skal ha god tilgang til informasjon og mulighet til å påvirke.

En arealplanprosess består av tre faser:

 1. Planoppstart

2. Offentlig ettersyn

3. Vedtak av plan

Kort om saksgang og behandling av arealplaner:

1. Oppstart og utarbeiding av planforslag

Et planarbeid igangsettes av private eller det offentlige. I forbindelse med igangsetting er det krav om informasjon og mulighet for påvirkning bl.a. gjennom innspill til planarbeidet. Igangsetting med frist for innspill er gjenstand for lovpålagt kunngjøring og annonsering i aviser og på internett.

2. Offentlig ettersyn

Når et planforslag legges ut til høring og offentlig ettersyn, må det på samme måte som ved igangsetting gjennom lovpålagt kunngjøring og annonsering med angitt frist for uttalelser.

3. Vedtak av plan

Kommuneplaner, kommunedelplaner, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner må vedtas av bystyret før de trår i kraft. Som grunnlag for den politiske behandlingen utarbeider administrasjonen en vurdering av planforslaget. Vurderingen inneholder også et forslag til vedtak.

Før bystyrets behandling av en plansak innstiller administrasjonen ved byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling med forslag til vedtak. Byrådet behandler deretter saken og lager et forslag til vedtak. Dette forslaget behandles deretter i utvalg for miljø og byutvikling, som foreslår et vedtak. Dette forslaget behandles så av bystyret, som fatter det endelige vedtaket.

Saksgang i vedtaksfase:

Byrådsavdelingen > Byrådet > Utvalg for miljø og byutvikling > Bystyret

Hvor finner du saker til politisk behandling

Ved hjelp av møteoversikten i politiske sakerfinner du saker som skal til politisk behandling. Arealplaner finner du under Bystyret, Utvalg for miljø og byutvikling, Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer og Byrådet - saker avgjort av Byrådet.

Slik kan du påvirke

I forbindelse med utarbeidelse av en arealplan etter plan- og bygningsloven er alle interesserte i henhold til lovverket gitt anledning til å søke å påvirke i to av planfasene

Les mer om hvordan du kan påvirke