Oversiktsbilde
Bilde: Maja Vedå, Bergen kommune

Områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler

Etter høringsperiode og offentlig ettersyn ble planforslaget sendt til politisk sluttbehandling 31. mars 2023.

I planforslaget foreslås deler av Oasen ombygget med mer utadvendte fasader med innganger og vinduer på gateplan og påbygg med boliger. Det reguleres tomt for kulturhus, og det gis føringer for videre fortetting og transformasjon i boligområder. Separerte anlegg for gående og syklende reguleres langs Dag Hammarskjölds vei, Torgny Segerstedts vei, Hjalmar Brantings vei og Folke Bernadottes vei. Hovedgrønnstrukturen vernes, og det legges til rette for å åpne lukka bekker.

Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel og dens målsetninger om styrking av bydelssentre, lokalsenter og fortetting i byggesonen.

Planarbeidet for Fyllingsdalen ble innledet høsten 2012, og oppstart av områdereguleringen ble varslet våren 2015. Mars 2020 ble det bestemt at planen skulle deles i to:

Mulighetsanalyse og fortettingspotensial

Høsten 2012 gjennomførte kommunen en mulighetsanalyse for sentrale deler av Fyllingsdalen. Hensikten var å få innspill til fremtidig utvikling i Fyllingsdalen fra eksterne fagmiljø. Et hovedspørsmål var utvikling av sentrumsområdet Oasen og næringsområdet på Spelhaugen og sammenhengen mellom disse. Videre var det viktig å få et bilde av potensialet for fortetting med boliger også utenfor næringsområdene, samtidig som en god blågrønn struktur skulle ivaretas. Tre grupperinger av arkitekter og byplanleggere utarbeidet hvert sitt idéforslag.

Prosessen viste et betydelig fortettingspotensial i sentrums-, nærings- og boligområdene.

Arbeidet klargjorde også at området har forbedringsmuligheter når det gjelder tilgjengelighet, mangfold og urbane kvaliteter. De tre gruppenes forslag hadde mange fellestrekk, og de gir klare innspill til hovedtrekk i reguleringsplanen

Mulighetsanalysen er en del av bakgrunnsmaterialet i arbeidet med områderegulering for området. Planarbeidet omfatter grundige vurderinger av langsiktig utvikling, der både de tre idéforslagene og andre innspill og utredninger er viktige.

De som deltok med idéforslag var:

 • Og Arkitekter (Bergen) og Kanon Arkitektar (Island)
 • 3RW Arkitekter (Bergen) og Nord Architects (Danmark)
 • Norconsult (Sandvika) og Mad Arkitekter (Oslo)

Konsulentene hadde forholdsvis frie rammer for sine innspill, samtidig som de hadde begrenset tid til disposisjon. Det ble derfor jobbet på et overordnet nivå. 

Detaljering i planene

For deler av sentrumskjernen Oasen, samt for parker, bekkeåpninger og samferdselsanlegg, er det et mål å detaljregulere tiltakene. Det kreves da en tilstrekkelig detaljering til at byggesaker kan behandles med hjemmel i områdereguleringsplanene.

For de aller fleste byggeformål er det et mål å fastsette overordnete rammer for framtidig utbygging. Utbygging i disse områdene vil være betinget av at det utarbeides egne detaljreguleringsplaner. Avgrensing av sentrumskjernen er gjort i arealdelen til kommuneplanen.

Bekkeåpning i Fyllingsdalen.
Bekkeåpning i Fyllingsdalen.
Bilde: Bergen kommune

Fremdrift

 • Oppstart av områdereguleringsplanen ble varslet våren 2015. Sammen med planoppstarten fulgte et forslag til planprogram for arbeidet, der status, målsetninger og utredningsprogram var beskrevet.
 • Planprogrammet ble revidert på bakgrunn av mottatte innspill og vedtatt i Komité for miljø og byutvikling 27. august 2015.
 • Planområdet ble delt i to i mars 2020. Spelhaugen behandles videre som en egen plan.
 • Høsten 2021 ble planforslaget for Fyllingsdalen sentrale deler oversendt fra Byplan til politisk behandling.
 • Planforslaget ble i møte i Byrådet 17.02.2022 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden var 26.02.2022-26.04.2022. 
 • Planforslaget ble 31.3.23 oversendt fra fagetaten til Byrådsavdelingen for politisk sluttbehandling.
Oversikt over planområdet.
Oversikt over planområdet.
Bilde: Bergen kommune

Offentlig ettersyn

Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne planprosesser og like muligheter for alle til å delta i planleggingen for å få best mulige planer. Dette omtales gjerne som medvirkning i planprosessen. Det innhentes høringsuttalelser på flere tidspunkt gjennom en planprosess. Høring og offentlig ettersyn er obligatorisk og kommer i tillegg til kravet om medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet. Å få gode og grundige uttalelser fra de som berøres av planer, er svært viktig både for at planene kan få det best mulige innhold, og for den enkeltes rettssikkerhet.

At planforslaget legges ut til offentlig ettersyn innebærer at dokumentene gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Dersom smittevernhensyn tillater det skal ett eksemplar av planforslaget være fysisk og praktisk tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer og berørte myndigheter og organisasjoner, skal på hensiktsmessig måte underrettes om planforslag.

Informasjonsmøte og kontordager

I høringsperioden avholdt kommunen et åpent informasjonsmøte og kontordager for å informere om planforslaget, svare på spørsmål og legge til rette for medvirkning. 

Mandag 14. mars inviterte Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte på Lynghaug skole. Presentasjonen kan du lese her: 

Kontordager ble avholdt i Oasen, Innbyggertorget i 1. etasje vis a vis Haaland Sko:

 • Tirsdag 22. mars kl. 14:00-18:00
 • Onsdag 30. mars kl. 15:00-18:00

Vedlegg