Plangrense
Plangrense ved oppstart, Laksevågneset

Områdeplan for Laksevågneset

Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen.

Oppstart av en offentlig områdeplan for Laksevågneset ble vedtatt i bystyret i 2019. I bystyrevedtaket legges det vekt på at tilgjengelighet til sjøen er et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i transformasjonsområdet. Strategisk planprogram for Laksevåg ligger til grunn for planarbeidet og vil fungere som planprogram for områdeplanen.  

 

Utvikling i flere etapper

Områdereguleringen skal være et tydelig og målrettet rammeverk for byutvikling av Laksevågneset. Den skal sikre at eksisterende kvaliteter og identitetsmarkører bevares og dermed kan bidra til utvikling av en bærekraftig, levende og mangfoldig bydel. Planarbeidet skal også gi føringer på hvordan området kan utvikles i flere etapper over tid. 

Laksevågneset består i dag stort sett av eiendommer med store bygningsvolumer som driver arealkrevende virksomhet. Selv om noen industriaktører er gått konkurs eller er flyttet ut av området de siste årene, er det fortsatt mange aktive industri- og næringsaktører på Laksevågneset. Enkelte grunneiere har også startet opp private detaljplaner med mål om transformasjon og byutvikling. 

 

Mulighetsstudie, arbeidet er i gang

Våren 2021 vil tre tverrfaglige team jobbe med et parallelloppdrag for mulighetsstudie av Laksevågneset. Hensikten er å få gode ideer og tverrfaglige forslag på hva området skal være i fremtiden, både gjennom illustrasjoner og tekst. Parallelloppdraget skal danne grunnlag for videre konsekvensutredninger og utarbeidelse av planforslaget til offentlig områdeplan for Laksevågneset. Sentralt i oppdraget er at det skal foreslås gradvise og langsiktige strategier og tiltak for transformasjonsprosessen, og vurdering av alternativer knyttet til utfylling i sjø og etablering av skole og idrettshall. 

Under midtveisseminaret mai 2021 presenterte teamene det de har jobbet med siden oppstartsseminaret som ble holdt april 2021. Her kan du se presentasjonene fra seminaret.

Utlysningen av oppdraget finner du her

 

Tidsplan for mulighetsstudien:

  • Utlysning av parallelloppdrag for mulighetsstudie desember 2020
  • Oppstartseminar våren 2021
  • Midtveisseminar vår/sommer 2021
  • Sluttseminar sommer/høst 2021

 

Ambisjoner for Laksevågneset

Kommuneplanens samfunnsdel (Bergen 2030) legger opp til at klima- og miljøutfordringene skal møtes med å utvikle en tettere og mer kompakt velfungerende by. Hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet.

I Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) er store deler av Laksevågneset avsatt til byfortettingssone, dette innebærer at områdene skal utvikles med høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg, samt med høye krav til byrom og grønnstrukturer. 

Visjonen for utviklingen på Laksevåg er «Levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel», dette er formulert av lokalbefolkningen gjennom områdesatsingen for Laksevåg. Visjonen er videreført i arbeidet med Strategisk planprogram for Laksevåg og områdeplanen for Laksevågneset.

 

Målet er et levende lokalsamfunn

Strategisk planprogram for Laksevåg ble vedtatt i 2019. Hovedstrategien for Laksevåg er å bruke identiteten og de naturgitte kvalitetene på en måte som kan virke samlende og skape et levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel. Følgende skal vektlegges i utviklingen: 

  • Identitet og bruk av naturgitte kvaliteter 
  • Skape et levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel 
  • Legge til rette for en bærekraftig utvikling med vekst

 

I Byrådsplattformen 2019-2023 legges det vekt på at Bergen skal være en kortreist fossilfri by preget av gode nabolag og oppvekstmiljø, der folkehelse, inkludering, klima, miljø, biologisk mangfold og sosial utjevning er viktig i all byutvikling, der folk trives med å bo, drive næring, jobbe og leve. Byplanleggingen skal legge til rette for gange, sykling og kollektivreiser i dagliglivet. Det skal etableres flere gatetun, miljøgater, nullutslippssoner, bilfrie områder, naturterreng, offentlige byrom og grøntområder i alle bydeler. Videre vil byrådet sikre strandsonen og sjøfronten slik at den blir tilgjengelig for alle. 

Gjennom arkitektur av høy kvalitet som en tråd i landskapet skal Laksevåg sin identitet og historie bevares og brukes som ressurs for å tilrettelegge for utviklingen. Det skal legges vekt på sambruk og flerbruk, og steder hvor mennesker kan møtes uformelt og på tvers av alder, kulturell og religiøs tilhørighet. By- og bomiljøer skal ha universell utforming, tilgjengelighet og helsefremmende løsninger som ivaretar likeverdig bruk for alle alders- og brukergrupper. Arkitekturstrategien for Bergen, Arkitektur+, formidler prinsipper og verktøy for å oppnå disse kvalitetene.

 

Fremdrift

  • Oppstart av områdeplan for Laksevågneset ble kunngjort april 2020
  • Mulighetsstudie ble gjennomført våren 2021, med sluttseminar sommer/høst 2021
  • Forventet planforslag til offentlig ettersyn vinter 2023/24

 

Vedlegg