Utsnitt fra 3D-modellen for Mindebyen nord
Utsnitt fra 3D-modellen for Mindebyen

Revidert kravspesifikasjon og ny veileder for 3D-modell

Plan- og bygningsetaten har tatt i bruk 3D-verktøy (ArcGIS Online og Spacemaker) i saksbehandlingen av private planforslag.

Kravspesifikasjon for reguleringsplanforslag er oppdatert med krav til leveranse av 3D-modell. Det er også utarbeidet en veileder som supplerer kravspesifikasjonen.

Oversikt over oppdateringer i kravspesifikasjon, sist revidert 24.02.2023:

  • Punkt 3D-modeller er oppdatert i sjekklisten
  • Punkt om 3D-modeller er oppdatert med gjeldende krav og henvisning til ny veileder for 3D-leveranse
  • Punkt om landskapsanalyse er strøket
  • Henvisning til kartlegging av naturtyper er oppdatert med ny kartleggingsinstruks fra Miljødirektoratet