Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplaner

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Reguleringsplaner for kommunale områder utarbeides av kommunen.

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og hvordan det skal bebygges og utformes. Dette gjøres gjennom et juridisk bindende arealplankart med tilhørende bestemmelser. Dersom det foreligger en godkjent reguleringsplan for et areal, skal alle bygge- og anleggstiltak være i henhold til denne.

Bergen kommune har tre kategorier av gjeldende reguleringsplaner:

Områdereguleringsplan

Områdereguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-2. Områdereguleringsplaner utarbeides som hovedregel av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områdereguleringsplan under ledelse av kommunen.

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-3. Forslag til detaljreguleringsplaner utarbeides i hovedsak av privat sektor, men kan også utarbeides av det offentlige.

Eldre reguleringsplan

Flertallet av de gjeldende reguleringsplanene i Bergen er i kategorien "eldre reguleringsplaner". Disse planene har samme juridiske gyldighet som andre reguleringsplaner. Begrepet "eldre" referer til at de er vedtatt i henhold til lovverk som er eldre enn plan- og bygningsloven av 2008.

I henhold til kommuneplanens arealdel,  KPA2018 ,er det krav til at tiltak skal inngå i reguleringsplan som er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 eller nyere lov.

Bebyggelsesplaner

En bebyggelsesplan er en detaljert plan for gjennomføring av tiltak i mindre områder hvor det er behov for en mer detaljert styring enn en reguleringsplan vanligvis gir rom for. Plantypen bebyggelsesplan falt bort ved overgang til ny plan- og bygningslov i 2008. Fra da av kan denne plantypen ikke utarbeides. De typene planoppgaver som tidligere ble løst gjennom bebyggelsesplaner kan i dag løses i detaljreguleringsplaner.

 

Her finner du lenke til kommunens planregister