Kommunedelplan Ytre Arna

Kommunedelplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for vegnettet, offentlige grøntområde, kulturminnevern og boligbygging.

For Ytre Arna består plankartet av et kart for hele planområdet, samt et mer detaljert kart for sentrumsområdet.

Målsetninger for planen

Hovedmålet med arbeidet har vært å legge til rette forutvikling av Ytre Arna som lokalsamfunn, med nærings-virksomhet, boligområder og lokalsenterfunksjoner, samtidig som man ivaretar det kulturhistorisk verdifulletettstedsmiljøet som er karakteristisk for de første industri-stedene på Vestlandet.

Hovedtrekk i planen

Planen legger til rette for økt næringsaktivitet, utvidet servicetilbud og bygging av nye boliger. Service- og næringsvirksomhet er hovedsakelig foreslått lokalisert til eksisterende bygningsmasse.Planen foreslår tiltak til forbedring av trafikksikkerhet og framkommelighet, blant annet med miljøgate gjennom Leite og tilrettelegging for private parkeringsanlegg som kan gi grunnlag for trafikksikringstiltak.

De eldre bygningsmiljøene i gamle Ytre Arna er avgrenset, og vernehensyn er særlig vektlagt i disse områdene.

Den nye boligbyggingen i området kan skje både vedfortetting/bruksendring innenfor eksisterende byggesone og ved utbygging i nye felter. Det er krav til etablering av nye adkomster eller utbedring av eksisterende adkomster for de nye feltene Breisteinslid, Sætre og Sætrefjellet.

Kommunedelplanen Ytre Arna plankart
Kommunedelplanen Ytre Arna plankart
null

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta:

Kommunedelplanen for Ytre Arna, plannr. P1606.00.00, ble vedtatt i Bergen bystyre den 17.09.01.

Under Politiske saker (Bergen bystyre, møte 17.09.01, saksnr 276/01) kan du lese saksfremstilling og vedtak.