Kommunedelplan Sentrum

Bergen bystyre vedtok kommunedelplan for sentrum 10.12.2001, i medhold av Plan- og bygningslovens § 20-5. PlanID 15780000.

Kommunedelplan Sentrum skal være et grunnlag for videre utvikling av Bergen sentrum.

Planrapporten er inndelt i tre deler:
Del 1 beskriver hvilken rolle en tenker seg sentrum skal ha fremover og hvordan en gjennom planlegging kan realisere målene. Hovedstikkord er tilgjengelighet og liv til gatene. I den sammenheng kan nevnes trafikkomlegging, byaktiviteter, opphold, handel og kultur. Samtidig er det et sterkt ønske at at flere skal bo i sentrum.
Se oversikt over hovedpunkter på side 6 i rapporten.

Del 2 inneholder plankart, bestemmelser, retningslinjer og informasjon. Det er i alt 4 juridiske plankart.

  • Plankart 1 viser plankrav og planstatus.
  • Plankart 2 er knyttet til bestemmelser om byform - bebyggelse.
  • Plankart 3 er knyttet til bestemmelser om byform – byrom.
  • Plankart 4 viser arealformål.

Innenfor området med blandet sentrumsformål kan det etableres både næringsvirksomhet, kulturtilbud og boliger. Hovedprinsippet for funksjonsblandingen er publikumsrettede virksomheter på gateplan, kontorarbeidsplasser i mellometasjene og boliger i de øverste. Det er bare innenfor bykjernen (skravert på kartet) at en kan etablere kjøpesentre på mer enn 3000 kvm. I det blandete sentrumsområdet kan maks 30 prosent av bygningens bruksareal omgjøres til hybler. I boligområdene kan maks 20 prosent av bygningene omgjøres til hybler.

Kommunedelplan sentrum, plankart.
Kommunedelplan sentrum, plankart nr. 3.
null

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta

Bergen bystyres saksnr 381/01

Plannr.: P 1578.00.00