Kommunedelplan Indre Arna

Kommunedelplanen for Indre Arna ble sluttbehandlet av bystyret 13.09.2004. PlanID 9940000.

Målsetninger for planen

Hovedmålet for kommunedelplanen er å skape et miljøvennlig og vekstkraftig bydelssentrum. Planen følger opp Bergen kommunes overordnede strategi for knutepunktsutvikling, med sentrumsområder med høy utnyttelse, nye boligområder i nær tilknytning til sentrum og trygge gang- og sykkelvegforbindelser.

Hovedtrekk i planen

Planforslaget inneholder i liten grad nye funksjoner, men setter ytre rammer for enkelttiltakene, dvs. påpeker fysiske og funksjonelle kvaliteter i området. Hovedtrekkene i planforslaget er:

Arnavågen vest, legges ut som LNF-område, småbåthavn og friområde, med mulighet for gjenetablering av naustmiljø.

Tilrettelegging for 7 nye boligområder; B-09 Seimsstrand/Arnavågen øst, B-13 Lakslia nord, B-10 tomten til gamle Arna handelslag, B-11 Arnatveit, B-06 Presttun-tunet, B-12 Struthaugen vest og B-02 på eiendommene til familien Otterlei og Jægergruppen AS øst for Storelva og Toro. Alle gir mulighet for bygging av mindre, sentralt beliggende leiligheter.

Sentrumsområdet ved Øyrane og stasjonsområdet foreslås fortettet, inkludert de deler av stasjonsområdet som ikke lenger trengs som en del av stasjonsvirksomheten. Virksomheter med mange besøkende eller mange arbeidsplasser prioriteres.

Ny bebyggelse skal fortrinnsvis ha en viss boligandel. Parkering bør i fremtiden i stor grad skje i bygnings-

anlegg. En ny gangforbindelse under stasjons-

området/Ådnavegen bør etableres. Det er lagt til rette for å opparbeide en strandpromenade langs fjorden og mulighet for å etablere for gjestebrygge. Arealene langs Storelvas utløp bør få parkmessig karakter.

De betydelige samfunns- og næringsverdier som dette sentrale området representerer må få sin avklaring ved gjennomføring i en detaljplanprosess.

Sentrumsområdet ved den gamle stasjonen utvikles som en del av det nye Indre Arna sentrum. Identiteten bevares ved at den linære strukturen og skalaen i bebyggelsen foreslåes opprettholdt. Tiltak som berører kulturminneverdier utløser plankrav.

Næringsområdene Algaard og Toro/Liland sikres for næring.

Mjeldheim gravplass utvides mot nord. Gravplass og område for allmennnyttig formål beholdes som en buffersone i næringsbeltet.

Storelva sikres i stor grad som LNF-område, med ny turveg på vestsiden av elven og ny gang- og sykkelvegbro over elven.

Lakslia holdes åpen for bitrafikk og blir liggende som i dag.

Strandsonen i Arnavågen øst åpnes opp for allmennheten med turveg i bakkant av naustene.

Tverrgående gang- og sykkelveger eller turveger beholdes, nye etableres.

Kommunedelplan Indre Arna
Kommunedelplan Indre Arna plankart
null

 

Gå til planarkivet