Kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord

Bergen bystyre vedtok 19. februar 2001 kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord i medhold av Plan og bygningslovens §20-5. PlanID 15750000.

Kommunedelplan Sandviken og Fjellsiden Nord danner grunnlag for en forutsigbar og effektiv saksbehandling av saker som er i samsvar med planen. Planen legger tilrette for Sandviken og Fjellsiden Nord som boligområde med grønt og rekreasjonsarealer, kulturminner, service og trafikkløsninger. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med bydelsutvalg, næringsliv og velforeninger i området.

Relevant i minst 12 år
Vedtatt kommunedelplan er gyldig til den revideres. I henhold til plan-og bygningsloven skal den rulleres hvert 4. år. Planen har et tidsperspektiv på 12 år. Planen skal gi svar på hvor Sandviken kan fortettes og hvor høyt og tett man kan bygge. Planen

  • Viser grøntdrag og gir retningslinjer for hvordan disse skal sikres. Endelig grense mot byfjellene er trukket.
  • Tar stilling til arealbruk i området.
  • Inneholder retningslinjer for hvordan og hvor den historiske utvikling av Sandviken skal synliggjøres ved bevaring eller rehabilitering og ved nybygging og endringer i infastruktur.
  • Tar stilling til vegstruktur, inklusiv gang- og sykkel og kollektivbetjening.
Kommunedelplan Sandviken-Fjellsiden nord, plankart.
Kommunedelplan Sandviken-Fjellsiden nord, plankart.
null

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta

Bystyrets saksnr 40/01

Plannr. P 1575.00.00