Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest

Bergen bystyre vedtok 15.01.2001 kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest. PlanID 15700000.

Behovet for en bedre arealutnyttelse er viktig både for å forvalte bysamfunnet med en rasjonell infrastruktur, og for å kunne bidra til en mer energieffektiv - og dermed en mer bærekraftig utvikling.

Forsøksprosjekt
Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest er et forsøksprosjekt i arbeidet med fortetting – dvs. en bedre arealutnyttelse i Bergen. Arbeidet skal vise hvordan kommunen skal håndtere en fortettingsprosess over tid. Dette gjelder både krav til kvalitet, planlegging, saksbehandling og de virkemidler som er nødvendig for å sikre gjennomføringen.

Prosjektet er Bergen kommunes pilotprosjekt i det nasjonale samarbeidsprosjektet mellom flere departement og 6 kommuner som utreder aktuelle økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler for gjennomføring av en bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder i Norge. Erfaringene med dette kommunedelplanarbeidet, og de øvrige forsøksområdene, skal danne grunnlaget for en strategi for replanlegging der bedre arealutnyttelse og bolig- og miljøfornyelse skal utgjøre ett hovedtema i rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Arbeidet med kommunedeplanen ble vedtatt oppstartet av Bygningsrådet i juni 1997. I en midtveisrapport ble det 1. kvartal 1998 overfor Bygningsrådet, bydelsutvalget og befolkningen i området orientert om alle registreringer og grunnlag for det videre arbeid med planen.

Geografisk område
Planområdet avgrenses av rundkjøringen ved Gamlehaugen, Statsminister Michelsesnvei, Paradiskrysset, Fanavegen, Stasjonsvegen, nord for Fana idrettsplass, syd for Ramstad gård, Skjoldnesvegen, Nordåsvannet. I løpet av planperioden er området utvidet til å omfatte Gamlehaugen og den østligste av Marmorøyene.

Delområder:

  • Ny-Paradis (og deler av Paradis)
  • Hop
  • Nesttun sentrum
  • Nesttun vest
  • Paradis

Mål
Planleggingens hovedsiktemål er at det innenfor planområdet skal kunne lokaliseres nye boliger og næringsvirksomheter slik at kommunal infrastruktur kan utnyttes bedre, samtidig som overordnede miljømål om lavere energiforbruk i samfunnet generelt skal kunne realiseres.

Fortetting og det offentliges oppgave
I utgangspunktet består det offentliges oppgave innenfor temaet fortetting av to prinsippielt forskjellige oppgaver:

  • Sikre miljøkvaliteter i områder som er attraktive for utbygging og fortetting.
  • Utrede og legge til rette områder der fortetting er ønskelig i forhold til overordnete mål, men som i dag ikke er attraktive.

Dette planområdet har delområder der begge typer oppgaver er aktuelle, og er derfor et godt egnet område for et prøveprosjekt.

Sikre miljøkvalitet
Som grunnlag for fortetting er det nødvendig å sikre miljøkvalitet gjennom tre hovedtema, transportstruktur, grønnstruktur og et kulturminnegrunnlag. Parallelt med planarbeidet er det utarbeidet forslag til krav til mengde og kvalitet på rekreasjonsarealer i fortettingsområder.

Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest, plankart.
Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest, plankart.
null

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta

Bergen bystyres saksnr. 19/01