Kommunedelplan Åsane sentrale deler

Kommunedelplan for Åsane sentrale deler ble vedtatt i Bergen bystyre den 18.09.06. Planområdet er på ca. 6500 daa og dekker de sentrale delene av Åsane bydel. PlanID 9930000.

I planområdet inngår Åsane senterområde, næringsområdene på Nyborg, nye boligområder på Ulset, samt landbruks- og kulturlandskapsområdene i området Saurås – Mellingen – Espelid.

Hovedtrekk i planen
Kommunedelplanen gir rammer for utviklingen i Åsane sentrale deler, og de viktigste intensjonene med planen er:

  • Å ivareta kulturlandskapet fra Saurås til Mellingen.
  • Å sikre sammenhengende grønnstruktur og gang-/sykkelvegsystem.
  • Å avgrense og definere sentrumsområdet/detaljhandelsområdet i bydelssenteret, og fastsette rammer for utvikling av et bymessig og miljøvennlig bydelssentrum.
  • Å legge til rette for boliger i og nær sentrum i bydelen.
  • Å avklare rollefordelingen mellom ulike næringsområder og gi rammer for videre utvikling av dem.

Målsetninger for utviklingen i planområdet:

  • Å utvikle området til et levende, miljøvennlig og aktivt bydelssentrum med nærområder som supplerer og støtter opp om sentrum.
  • Åsane senterområde skal utvikles fra kjøpesenter til et fullverdig urbant bydelssenter med tilknytning til funksjonelle og framtidsrettede næringsområder. Planen skal også ta vare på viktige trekk i kulturlandskapet og muliggjøre en landskapstilpasset boligbebyggelse.
  • Åsane sentrum er et knutepunkt som skal utvikles til et lokalt tyngdepunkt i bydelen, både som sosialt samlingssted og som senter der befolkningen kan utføre sine daglige gjøremål, samt være et identitetsskapende samlingspunkt i bydelen.
Kommunedelplan Åsane sentrale deler bilde
Kommunedelplan Åsane sentrale deler, plankart.
 

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta

Bergen bystyres saksnr 130/03

Plannr.: P 993.00.00