Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Det er størrelsen på boligen din som avgjør hvor mye du skal betale i vann- og avløpsgebyr.

Priser på vann- og avløpstjenester 2023 (Regulativ)

Engangsgebyr for vann og avløp:

Satser vist inkl. 25 % mva. (tall i parentes uten mva.).

 • Pr m2 vann: kr 36,88 (29,50)
 • pr m2 avløp: kr 36,88 (29,50)

For tilbygg betales det for areal større enn 50 m2.


Årsgebyr for vann og avløp

 • Regulativet består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr for både vann og avløp.
 • For abonnementsgebyr legges byggets bruksareal slik det er fastsatt i matrikkelen til grunn.
 • Forbruksgebyr for vann og avløp er enten stipulert eller målt.
 • Ved stipulert forbruksgebyr legges 1,3 m3 vannforbruk pr. m2 areal til grunn for både vann og avløp.
 • Målt forbruksgebyr krever vannmåler som viser antall m3.
 • Abonnenter som ønsker målt forbruksgebyr må sende søknad til vann- og avløpsetaten før installasjon av vannmåler. Næringsabonnenter skal ha vannmåler installert.
 1. Abonnementsgebyr skal kombineres med enten målt eller stipulert forbruksgebyr. Abonnementsgebyr pr. m2 vann: kr 7,38 (5,90) og avløp: kr 10,05 (8,04)
 2. Forbruksgebyr: Sats pr. m3 vann: kr 10,94 (8,75) og avløp: kr 14,80 (11,84)
 3. Leie for vannmåler
 4. Tømming av slamavskiller


 

Gebyret baseres på byggets bruksareal (alt innvendig areal, fra kjeller til loft), med grunnlag i arealberegninger fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Alle næringseiendommer skal ha installert vannmåler og betale for målt forbruk.

Eksempel på årsgebyr 2023 dersom du ikke har vannmåler:

Eksempel på utregning av årsgebyr uten vannmåler

For å finne ut hva du skal betale, må du legge sammen abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Eksempelet under gjelder en bolig på 120 m2 bruksareal. Forbruket er stipulert, altså antatt etter en bestemt utregningsmåte.  

Forbruksgebyret blir regnet ut ved å gange kvadratmeter (m2) bruksareal med en faktor 1,3 (m3 pr. m2). I dette tilfellet blir det slik:  

120 kvadratmeter x faktor 1,3 = 156 kubikkmeter. 156 kubikkmeter blir da stipulert årsforbruk av vann.  Dette er grunnlaget for utregning av forbruksgebyret. 

I tillegg skal du betale abonnementsgebyr, som er fast beløp per m2. 

Faktura for kommunale avgifter blir sendt ut fire ganger i året. Dette er en samlefaktura for eiendomsskatt, feiing med tilsyn, renovasjon, bossug og vann og avløp.

Gebyrregninger og andre enkeltvedtak fra Bergen Vann kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Orientering om klageadgang skal være vedlagt vedtak.

Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagesaker skal legges fram for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø for ny vurdering før saken oversendes klagenemda.

Ilagt gebyr må betales fullt ut selv om beregningen er påklaget.

 1. Hva er grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene for min eiendom? 
  Gebyrets størrelse beregnes ut fra bygningens bruksareal (BRA). BRA er summen av alle etasjer, inkludert loft- og kjelleretasje (fri høyde over gulv på 1,9 m). Garasjer og boder som har felles vegg med bygningen (samme bygningsnummer) blir også regnet med.
 2. Hvor finner jeg forskrifter og prislister for disse tjenestene? 
  For forskrifter, se avsnittet ‘Lover, forskrifter, retningslinjer, vedtekter.’ Prisliste finner du under ‘Pris på vann og avløp 2023’.
 3. Jeg har etter mine beregninger lavere areal enn det jeg betaler gebyr for. Hva gjør jeg? 
  Det er oppmålingsavdelingen (Plan- og bygningsetaten) i Bergen kommune som har ansvaret for registreringer av bruksareal i matrikkelen. Hvis du mener grunnlaget er feil må du sende dokumentasjon (takst eller tegninger) på e-post til oppmålingsavdelingen matrikkel@bergen.kommune.no
  NB! Bruksareal må ikke forveksles med boligareal (som skattemyndighetene forholder seg til).
 4. Er det mulig å få AvtaleGiro, eFaktura, utsettelse på betalingsfrist, nedbetalingsavtale etc. på fakturaen? 
  Les mer her om hvordan du kan betale en regning, endre regningsmottaker eller skaffe deg oversikt over regningene dine.
 5. Hvordan vet dere hvor mye avløp jeg har hatt? 
  I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut. Vann til hagevanning og lignende trekkes ikke fra.
 6. Det er vanskelig å forstå fakturaen. Hva betyr alle disse linjene?
  Årsgebyret for vann og avløp består av en forbruksdel (stipulert eller målt) og abonnementsdel (pris per kvadratmeter bruksareal). Stipulert m3 (kubikkmeter) = Abonnementsgebyr m2 x 1,3 (fast faktor).

  For en bolig som er stipulert vil det i utgangspunktet være 4 linjer på fakturaen som beskriver vann- og avløpsgebyrer (merk at det kan være flere linjer på den kommunale fakturaen, for andre typer gebyrer som bossavgift, feiing og eiendomsskatt): 
  - Abonnement VANN 
  - Stipulert mengde VANN 
  - Abonnement AVLØP 
  - Stipulert mengde AVLØP
 7. Min bolig er på 340 m2 og jeg bruker kun vann i boligen deler av året. Kan vi få delvis fritak for vann- og avløpsgebyrer? Hvordan kan jeg få lavere gebyrer? 
  Nei, regelverket gir oss ikke anledning til å gi fritak for vann- og avløpsgebyrer. Vi anbefaler i slike tilfeller å sjekke om det kan lønne seg med vannmåler.
 8. Hvor mye må jeg betale for å knytte meg til vann- og avløpsnettet? Er det fast engangsgebyr?  
  Engangsgebyret for tilknytning varierer etter boligstørrelsen (bruksareal). Vann kr. 36,25 pr. m2 og avløp kr. 36,25 pr. m2 (inkl. mva).
 9. Jeg solgte eiendommen min den 30. oktober, men har fått faktura for 4. kvartal. Må hele fakturaen betales? 
  Kjøper og selger må selv fordele eiendomsskatt og kommunale gebyrer. Terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold før 10. juni. 

  Ubetalt krav for 3. termin som skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.

Andre spørsmål? Kontakt vårt kundesenter på telefon 55 56 60 00 (hverdager fra 8 til 15) eller på e-post bergenvann@bergen.kommune.no 

Vann- og avløpsområdet drives til 100 prosent selvkost. Det vil si at Bergen kommunes vann- og avløpstjenester fullt ut skal dekkes av gebyrinntekter.  Eventuelle overskudd settes på et selvkostfond mens eventuelle underskudd dekkes av selvkostfondet. Budsjett og regnskap som avviker fra null gjelder regnskapsmessige meravskrivninger.

Ved årsskiftet 2022/2023 er prognose for selvkostfondene 125 millioner kr. Fondene skal bygges ned til null (0) innen utgangen av 2027, i samsvar med Selvkostforskriften.