Tre menn på hver sin type lastesykkel

NB! Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen er utløpt og det er tomt for midler.

Privatpersoner kan søke om støtte til kjøp av lastesykkel eller el-lastesykkel.

Bergen kommune ønsker at flere skal få anledning å bruke elektrisk sykkel i sin hverdag, til glede for helse, miljø og trivsel.

Du kan søke støtte til:

 • Innkjøp av én elektrisk sykkel eller elektrisk lastesykkel til privat bruk. 
 • Kostnader til pedaler, ringeklokke, lykt, refleks, skjermer og piggdekk kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene dersom dette ikke allerede følger med sykkelen. 

Kriterier

 • Privatpersoner over 18 år som har folkeregistrert adresse i Bergen kommune kan søke og få innvilget støtte.
 • Det gis kun tilskudd til én elsykkel eller el-lastesykkel per husstand.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du kjøper eller bestiller sykkelen. Tilskuddsordningen skal ha en utløsende effekt.
 • Du må registrere sykkelen i et sykkelregister.
 • Du må ta vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet. Disse må legges ved i en sluttrapport for å få utbetalt støtten.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddssatsen er begrenset til maksimalt 25 % av dokumentert kostnad og maksimalt beløp er kr 5000 for elsykkel og kr 10 000 for el-lastesykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av sykkel kan du ikke få støtte fra bymiljøetaten.
 • Tiltaket gjelder kjøp av ny og ferdigmontert elsykkel eller el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukt sykkel eller kjøp gjennom privatpersoner.
 • Sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler.
 • Alle som får innvilget tilsagn/tillatelse må sende inn sluttrapport med faktura eller kvittering og dokumentasjon på alle kostnader, inkludert registrering i et sykkelregister. Sykkelregistrering må også dokumenteres sammen med bilde av rammenummeret på sykkelen. Udokumenterte kostnader støttes ikke.
 • Sykkelen må være definert som elsykkel eller el-lastesykkel av leverandøren/butikken. 
 • Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til oppgitt kontonummer.
 • Tilsagnet er gyldig i 5 måneder. Det vil si at søker har 5 måneder på å gjennomføre tiltaket og sende inn sluttrapport.

Søknadsfrist

Ordningen åpnes 14. mars klokken 14.00 og vil foreløpig stenges fredag 31. mars klokken 14:00. De som har søkt innen fristen vil være med i trekningen om støtte til elsykkel; 5.000,- kr eller el-lastesykkel; 10.000,- kr, etter hva en søker om.

Om det er penger igjen etter de to ukene er gått vil søknadene behandles fortløpende til budsjettet er tomt. 

Behandlings- og gyldighetstid

Søknad: Forventet saksbehandlingstid er 4 uker etter søknadsfristen er gått ut.  

Gyldighetstid: Tilsagn på innvilget søknad er gyldig i 5 måneder.  Det vil si at du har 5 måneder på å gjennomføre tiltaket og sende inn ferdigmelding. Hvis du antar at leveringstiden på sykkelen går utover denne perioden må du sende dokumentasjon på at sykkelen er bestilt så snart som mulig og senest innen tilsagnets gyldighetstid (5 måneder).

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Rapportering og utbetaling

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Vesentlige endringer i tiltaket må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Sluttrapportskjema vil du finne i tilskuddsportalen under "mine oppgaver". Du må legge ved:

 • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet. 
 • Dokumentasjon på registrering i et sykkelregister.
 • Bilde av rammenummer på sykkel som samsvarer med registreringen i sykkelregisteret.

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til kontonummer oppgitt i søknaden.

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

Vi får mange henvendelser om tilskuddsordningen til elsykler og el-lastesykler til privatpersoner. Her har vi samlet ofte stilte spørsmål. Har du spørsmål om tilskuddsordningen ber vi deg lese gjennom denne listen først for å se om du får svar på spørsmålet ditt.

Jeg har søkt om støtte, men finner ikke søknaden eller svar på søknaden. Hvor finner jeg dette? Søknaden din finner du ved å logge inn på tilskuddsportalen og gå til fanen 'søknader.' Her finner du søknaden din under 'utkast', 'under behandling' eller 'arkiverte'. Eventuelt svar på søknaden ligger i fanen 'kommunikasjon' inne på søknaden. 

Jeg har kjøpt sykkel, kan jeg få støtte? Nei, det er dessverre ikke mulig å søke støtte til allerede kjøpt sykkel. En må søke og få innvilget støtte før en kjøper eller bestiller sykkelen. Tilskuddsordningen skal ha en utløsende effekt. Vi håper at ordningen kan vippe de som sitter litt på gjerdet til å kjøpe sykkel. 

Gjelder el-sparkesykkel som sykkel i denne ordningen? Nei. Selv om el-sparkesykkel er definert som sykkel i lovverket og følger de samme trafikkreglene, er ikke el-sparkesykkel inkludert i støtteordningen.

Kan jeg få støtte til elsykkel med skilt eller elektrisk moped? Nei. Det gis ikke støtte til sykkel som defineres eller er bygget om slik at den defineres som moped.

Kan jeg få støtte til vanlig sykkel? Nei. Støtteordningen er begrenset til elektrisk sykkel og elektrisk lastesykkel. 

Må jeg ha folkeregistrert adresse i Bergen kommune for å oppfylle kriteriene for å søke om og få innvilget støtte? Ja

Kan jeg kjøpe sykkel fra utlandet? Ja. Så lenge kvitteringer/fakturaer for alle kostnader kan fremvises går det helt fint å kjøpe sykkel fra utlandet. Tilsagnet er gyldig i 5 måneder. Dersom leveringstiden overgår dette må du sende dokumentasjon på at sykkelen er bestilt. Frakt inngår ikke i de tilskuddsberettigede midlene. 

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

 

Søknadsskjema for tilskudd til kjøp av elsykler og el-lastesykler

Nyttig innhold