Gå tilbake til:
Du er her:

Private eller foretak som ønsker å skille ut eiendom/ tomt må få en uttalelse fra Vann- og avløpsetaten.  Uttalelsen fra Vann- og avløpsetaten beskriver det offentlige VA-nettet i området, muligheten for tilknytning til offentlig nett, eventuelt om det er krav om slamavskiller.

Søknadskriterier og veiledning

Fyll ut skjema "Deling av grunneiendom"  med kartutsnitt i vedlegg som tydelig viser eiendommen som skal fradeles.

Denne uttalelsen skal legges ved søknad om deling til Etat for byggesak og private planer.

 

Saksbehandlingstid

Vann- og avløpsetaten har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Behandlingstid

Vi beregner tre uker saksbehandlingstid.

Deling av grunneiendom