Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du blant annet oversikt over planprosessen, veiledning til oppstartsfasen og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Oversikt over planprosessen

Illustrasjon av de ulike fasene i en planprosess.

 

Veiledningsmøte

Vi anbefaler å bestille et veiledningsmøte for å avklare eventuelle utfordringer på et tidlig stadium av planprosessen.

Benytt dette skjemaet for å bestille møte:
e-skjema: bestilling av veiledningsmøte

Vi trenger beskrivelse av ønsket regulering og aktuelle problemstillinger/avklaringspunkter. Hva som kreves av grunnlagsmateriale før møtet, avhenger av hva man ønsker veiledning om og vil variere fra sak til sak.

I veiledningsmøtet tas det ikke beslutning om oppstart av planarbeid, og det er heller ikke krav til at fagkyndige stiller i møtet. for pris. 

Veiledningsmøter er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ for pris. 

Oppstartsmøte og planinitiativ

Oppstartsmøte

Før oppstart av arbeid med privat planforslag kunngjøres, skal det holdes oppstartsmøte med kommunen (planmyndigheten), jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

Oppstartsmøter er gebyrbelagt, se kommunens gebyrregulativ for pris. 

Planinitiativ

Sammen med bestilling av oppstartsmøte skal det sendes inn et planinitiativ. Se mal for planinitiativ.

Hensikten med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig.

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd. Stopp av planinitiav er gebyrbelagt,  se kommunens gebyrregulativ for pris. 

Kart

Her kan du laste ned maler for tittelfelt og tegnforklaring, samt finne mer informasjon hvordan du bestiller kartdata fra kommunen.

Tips til avgrensing av planen

Forslaget til plangrense må ta med tilstrekkelig areal for å ivareta planens behov, inkludert midlertidig bygge- og anleggsområde og frisiktsoner. I tillegg må plangrensen forholde seg til eiendomsgrenser, gjeldende utbygget situasjon (basiskart), samt gjeldende plansituasjon og tilgrensende planer i prosess.

Bestilling av kartdata

Bestilling av basiskart gjøres gjennom en av våre karttjenester:

Dersom du kan dokumentere at du har mottatt basiskart fra oss tidligere, i samme plansak, vil du kunne få tilsendt nytt kart kostnadsfritt ved å kontakte postmottaket til arealinformasjon: Postmottak.Arealinformasjon@bergen.kommune.no. Vi trenger da ordrenummeret fra forrige bestilling. 

Andre kilder

Pris

Her finner du kommunens gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag, samt skjema for gebyrgrunnlag.

Se gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten

Bestilling av veiledningsmøte