Gå tilbake til:
Du er her:

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet, kan slås sammen til én eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør være et sammenhengende areal.

Hvem kan kreve sammenslåing?

Det er eier, altså den som har grunnbokshjemmelen, som kan kreve sammenslåing av eiendommer. Eiendommene må ligge i samme kommune.

Skjema, vedlegg og vilkår

  • Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av den eller de som har grunnbokshjemmel som eier, jf. matrikkellova § 18.
  • Dersom noen av matrikkelenhetene har tinglyste heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd.
  • Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten, www.kartverket.no
  • Sammen med kravet skal det følge:
    • Kart fra matrikkelen (eiendomsregisteret) som viser grenser og grensemerker for eiendommen, eller grensestrekninger som angår saken
    • Bekreftelse på at eventuelle hjemmelshavere til bruksrett, herunder hjemmelshavere som fester, er varslet
    • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43 første ledd.

Kravskjema

Kravskjema finner du her Krav om sammenslåing

eller det kan fås fås i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Mer informasjon på www.kartverket.no  

 

Krav om sammenslåing sendes til:

 

e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

 

Eller til:

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700

5020 Bergen

 

Pris

Denne tjenesten er gratis. Det kan derimot tilkomme tinglysingsgebyr dersom det er tinglyste heftelser som det må ordnes opp i i forbindelse med sammenslåingen.

Klagemulighet

Du kan klage på matrikkelføringen innen tre uker fra du mottar matrikkelbrevet. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten.

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i matrikkelføringen og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre matrikkelføringen. Dersom matrikkelføringen opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10 

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter