Gå tilbake til:
Du er her:

En oppmålingsforretning klarlegger og beskriver grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet). Vi merker og måler eksisterende eller nye grenser i marken.

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser i marken i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marken i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven

Hvem kan be om oppmåling?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
  • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato

  • Skjema sendes kommunen, og rekvisisjonen skal i tillegg inneholde situasjonskart der grensene eller rettighetene som ønskes klarlagt er inntegnet.
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning i forbindelse med fradeling, arealoverføring eller oppmåling av eksklusivt uteareal til eierseksjoner må rekvisisjonen sendes inn sammen med de respektive søknadene.

Skjema:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendes til:
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Kartverket produserer en podcast som heter Matrikkelpodden. I podcasten blir ulike tema innen matrikkelloven tatt opp og forklart. Her et utvalg episoder som muligens kan være nyttig for deg: 

Oppmålingsforretning
Grensemerker
Martikkelbrev

Hele podcasten med flere episoder finner du her.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven