Gå tilbake til:
Du er her:

En oppmålingsforretning klarlegger og beskriver grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet). Vi merker og måler eksisterende eller nye grenser i marken.

Hva er en oppmålingsforretning, og hvem kan be om det?

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser i marken i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marken i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven

Hvem kan be om oppmåling?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
  • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato

Rekvisisjonens innhold, skjema og hvem den sendes til

  • Skjema sendes kommunen, og rekvisisjonen skal i tillegg inneholde situasjonskart der grensene eller rettighetene som ønskes klarlagt er inntegnet.
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning i forbindelse med fradeling, arealoverføring eller oppmåling av eksklusivt uteareal til eierseksjoner må rekvisisjonen sendes inn sammen med de respektive søknadene.

Skjema:

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven

 

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendes til:

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

 

Eller til:

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700

5020 Bergen

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10.

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven