Gå tilbake til:
Du er her:

Det er Bergen kommune som fastsetter adressenavn. Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, informerer vi den som er registrert som eier eller fester. Kommunen tildeler adresse ved oppføring av nye bygg, endring av adkomstveier eller når det er vanskelig å finne frem til en adresse.

Kriterier for adressetildeling

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet, og skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn

Adressen skal tilknyttes den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din mulighet til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. Kommunen kan tildele eller endre adresse

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Klagemulighet og klagefrist

Den som er registrert som eier eller fester, får beskjed før kommunen tildeler eller endrer en adresse.

Vedtak om gate- og veinavn og bruksenhetsnummer er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på selve husnummertildelingen og avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse.

Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker, må du få eier til å fremme klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottar melding om adressenavn. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen, og det er anledning å søke om forlengelse av fristen.

Det bør fremgå av klagen hvilket vedtak du klager på, og du bør helst skrive hvilken endring du ønsker. Du kan også ta med en begrunnelse.

 

Hvor sender du klagen?

Klagen skal sendes til Bergen kommune, enten via e-post postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

 

Eller brev

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700

5020 Bergen

Pris

Adressetildeling er gratis