Gå tilbake til:
Du er her:
Solceller

Du kan i mange tilfeller montere solenergianlegg (solcelle- eller solfangeranlegg) på boligen din uten å søke, men det finnes unntak.

Kriterier og vilkår

Du kan i mange tilfeller montere solenergianlegg (solcelle- eller solfangeranlegg) på boligen din uten å søke, men det finnes unntak. Du må passe på følgende: 

  • Det berører bare en bruksenhet eller branncelle 
  • Det fører ikke til vesentlig endring av fasadens karakter (tak er også en fasade) 
  • Boligen kan ikke ha en vernestatus, er verneverdig eller omfattet av hensynsone kulturmiljø 
  • Det kommer ikke i strid med gjeldende arealplaner  
  • Det må inneha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omkringliggende bebyggelse. 

Disse reglene gjelder for småhusbebyggelse  

Småhusbebyggelse omfatter bolighus til og med firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og atriumhus.                                                 

Vesentlig endring av fasadens karakter 

Vurdering om en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil innebære en stor grad av skjønn. Noe av det som vil være avgjørende i vurdering av søknadspliktig fasadeendring eller ikke kan være anleggets plassering og utstrekning, materialbruk og fargekontraster, refleksjon og eksponering i forhold til omgivelsene, hensyn til enhetlig utforming i et område og en bygnings arkitektoniske egenverdi.   

Sjekk bestemmelsene for din eiendom 

I bergenskart.no kan du finne opplysninger om eiendommen din, blant annet om hvilke arealplaner som gjelder, om den er omfattet av med tilhørende bestemmelser, om eiendommen eller bygningen er fredet eller har en vernestatus eller omfattet av hensynsone kulturmiljø, avstand til nabogrense m.m 

Ligger bygget innenfor hensynsone kulturmiljø? 

Dersom boligen er i hensynssone, må du sende en henvendelse til Plan- og bygningsetaten. Vi sender da saken over til Byantikvaren for uttalelse. Basert på byantikvarens uttalelse, vil vi gi en tilbakemelding om solcelleanlegget er søknadspliktig eller ikke. 

Kriterier ved vurdering av visuelle kvaliteter
 

Plassering, utstrekning og visuelle kvaliteter 
Plasseringen og utformingen av solcelleanlegget måta hensyn til  bygningens form og symmetri. Plasseringen bør ta hensyn til bygningens  elementer, og solcelleanlegget bør ligge plant på taket eller fasaden. 

Material- og fargebruk 
Solenergisystemet må tilpasse seg eksisterende fasade i størst mulig grad, både når det gjelder farge, utforming og reflekterende virkning. 

Eksponering
Vi stiller strengere krav til plassering og farge der tiltaket plasseres ut mot offentlige byrom eller er godt synlig i landskapet. Dette må du ta hensyn til ved valg av plassering. 

Enhetlig utforming 
I områder med enhetlig utforming eller kulturmiljø, må det tas med i vurderingen at solenergianlegg kan gjennomføres for området som helhet. Søknaden må vise at det er mulig å etablere solenergianlegg, som vil gi en enhetlig utvikling for området.  

Høy arkitektonisk verdi 
Der bygget eller området har høy arkitektonisk egenverdi eller kulturminneverdi, vil hensynene vi nevner over kunne praktiseres strengere enn i øvrige tilfeller.  

Søknadspliktig solcelleanlegg 
Dersom alle overnevnte vilkår ikke er oppfylt, må du søke om tillatelse. Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom solcelleanlegget 

  • etableres over flere bruksenheter og blant annet får betydning for brannsikkerhet 
  • plasseres slik at det kan være fare for nedfall på offentlige og andre fellesarealer  
  • skal monteres på verneverdig bebyggelse, må ansvarlige foretak stå for søknad, prosjektering og utførelse. 

For øvrige tilfeller kan normalt eier søke selv. Dette blir det tatt endelig stilling til ved behandling av søknaden. 

Se arkitektur- og byformingsstrategien her: Bergen kommune - Arkitektur- og byformingsstrategien 

Pris

Ved behandling av byggesøknad er det ikke et eget punkt for montering av solcelleanlegg, men da benyttes gebyr for fasadeendring. 

Forespørsel om søknadsplikt om et konkret tiltak er søknadspliktig er gebyrbelagt 

Forespørsler innenfor hensynsone kulturmiljø, som skal oversendes byantikvaren for uttalelse, er ikke gebyrbelagt  

Bergen kommune - Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten 

Du kan søke om støtte til solceller i borettslag, sameie og private næringsbygg 

Bergen kommune - Tilskot til solceller 2022