Gå tilbake til:
Du er her:
To jenter som bygger trehytte

Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Her finner du råd og lenker til veiledere som viser hva du kan bygge uten å søke.

Kan du være din egen byggesaksbehandler?

Du kan gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. Hovedreglene for hva du kan gjøre uten å søke følger av byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 4.

I deler av Bergen er det arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i forskriften. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

 

For at tiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må det stemme overens med

 • Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Kommuneplanens arealdel og andre arealplaner
 • Gitte tillatelser og dispensasjoner
 • Eventuelle bestemmelser i annet regelverk som omfatter tiltaket

 

Husk at det alltid er den som bygger som har ansvar for at det som bygges ikke er i strid med reglene.

Trinnvis veileder og kontaktinformasjon dersom du er i tvil

Sjekk om du kan være din egen byggesaksbehandler, eller om du må søke kommunen om byggetillatelse:

 • Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2 og ikke høyere enn 4 meter: Se hvilke regler som gjelder i en trinnvis veileder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.
 • Tilbygg med areal som er mindre enn 15 m2: Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hvilke andre arbeider kan du gjøre uten å søke om byggetillatelse?

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Plan- og bygningsetaten kan gi deg veiledning

Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen din, kan du få 15 minutter gratis (muntlig) veiledning i Plan- og bygningsetatens kundesenter før du eventuelt søker.

NB! Grunnet koronasituasjonen vil vår gratis, muntlige kundeveiledning (15 minutter) inntil videre gjøres via telefon, og ikke i våre veiledningsrom i Autogården. Telefonnummeret til Plan- og bygningsetatens kundesenter er 55 566310. Her oppgir du gårds- og bruksnummer, hva saken gjelder og mobilnummer du kan nås på. Kundeveileder vil da ta kontakt. 

Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. 

Våre kundeveiledere tilbyr generell veiledning i forbindelse med byggesaksspørsmål. På veiledningstimen vurderer vi ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, men gir råd om hvordan du skal gå frem i en sak, hvilke krav det er til dokumentasjon og hvor du kan innhente nødvendig informasjon. Vi gir også råd om prosess, ansvar og andre tema som må avklares for å komme i gang.

Besøksadressen er Johannes Bruns gate 12, kundesenteret er åpent alle hverdager klokken 08.00-14.00. 

 • Dersom byggeplanene dine krever at du må bruke profesjonell søker, anbefaler vi forhåndskonferanse med våre saksbehandlere. Dette er en gebyrbelagt tjeneste.
 • Du kan også sende en forespørsel til Plan- og bygningsetaten om planlagte byggearbeider er søknadspliktige. Dersom du ønsker en skriftlig tilbakemelding eller vurdering på om tiltaket er søknadspliktig, er dette gebyrbelagt.

Eier du flere eiendommer?
Enkelte tiltak er bare unntatt søknadsplikt dersom de føres opp på allerede bebygget eiendom. Dette gjelder for eksempel mindre frittstående bygninger som garasjer, boder og lignende. Dersom du eier flere eiendommer ved siden av hverandre og de er registrert med ulike gnr/bnr, kan du i slike tilfeller bare bygge uten å søke på den eiendommen hvor det står et hus fra før. Ønsker du å slå sammen eiendommer, se Sammenslåing av eiendom.

Kriterier og vilkår

Sjekk arealplaner og matrikkelinformasjon

 • Før du kan bygge uten å søke må du være sikker at det du ønsker å bygge ikke bryter med kommunale arealplaner og bestemmelser. Disse finner du på Min Side her på kommunens nettsted. Du finner også arealplaner og bestemmelser via det digitale planregisteret (skriv inn ditt gårds- og bruksnummer i søkebildet). Vårt digitale planregister er ikke komplett. Har du informasjon om reguleringsplaner og endringer som ikke er digitalisert, ber vi deg ta kontakt med Plan- og bygningsetaten.
 • "Hvilken plan gjelder for min eiendom?"- illustrasjon
 • Sjekkliste - Dette bør du kontrollere i planene som gjelder for eiendommen din.
 • Ønsker du en sammenfatning av planinformasjon (planer på eiendommen, arealformål, hensynssoner og infrastruktursoner i kommuneplanen, tomteareal, plankart og tegnforklaring), kan du kjøpe «Planinformasjon med plankart og tegnforklaring» i kartbutikken.
 • Informasjon om hvor stort bruksareal (BRA) du har finner du i «Elektronisk utskrift matrikkel, teknisk informasjon fast eiendom» også i kartbutikken.

 

Dette må du også finne ut av

 • Har du spørsmål om eiendomsgrenser eller vil bestille oppmålingsforretning, se Oppmålingsforretning - grensepåvisning.
 • Hvis du planlegger å bygge i nærheten av offentlige vann- og avløpsledninger, kontakt Vann- og avløpsetaten på va-kundeservice@bergen.kommune.no.
 • For spørsmål om naturmangfoldloven eller om avkjørsler og avstand til kommunal veg i uregulert område, kontakt Bymiljøetaten
 • For spørsmål om kulturmiljø, kulturlandskap og antikvariske forhold, kontakt Byantikvaren.
 • Har du spørsmål om automatisk fredet bygrunn eller kulturminneloven, kontakt Riksantikvaren.
 • Spørsmål om avkjørsler og avstand til riks- eller fylkesveger rettes til Statens vegvesen på e-post firmapost-vest@vegvesen.no 
 • For spørsmål om avstand til jernbane, kontakt Bane NOR.
 • Spørsmål om avstand til Bybanen stilles til Bybanen.

 

Snakk med naboene før du bygger

Se grannelova.

 

Når du er ferdig å bygge

For garasjer, boder og andre frittstående bygninger som er mindre enn 50m2 og for tilbygg som er mindre enn 15 m2, må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Du benytter den digitale løsningen Rett i kartet. Du må logge inn og registrere en ny bruker.

Hva skjer dersom noen klager på det du har bygget?

Dette skjer hvis naboer klager:

 • Kommunen tar standpunkt til om innvendingene er relevante og vurderer om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
 • Dersom kommunen ikke vil gripe inn, skal den som har klaget få beskjed om dette.
 • Dersom kommunen vil gripe inn, skal du som tiltakshaver få anledning til å uttale deg til de klagen(e) og/eller kommunens vurderinger.
 • Kommunen kan la være å forfølge saken hvis tiltaket er av mindre betydning, jamfør Plan- og bygningsloven§ 32-1. Du kan ikke klage på dette, fordi det ikke er et vedtak.
 • Hvis det du har bygget er i strid med et klart forbud eller påbud i arealplaner, kan du bli ilagt gebyr (jamfør Byggesaksforskriften §16-1 Bokstav G).
 • Om kommunen vil gripe inn, skal du få skriftlig beskjed om dette, med informasjon om prosessen videre.
 • Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold.

Pris

Gjør du alt selv, er det gratis

 • 15 minutters muntlig veiledning i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er gratis
 • Bestiller du en forhåndskonferanse (møte) med Plan- og bygningsetaten, er dette gebyrbelagt, se Gebyrregulativet.
 • Dersom du ønsker skriftlig tilbakemelding på en forespørsel, er dette gebyrbelagt
 • Sender du inn en byggesøknad for arbeider som viser seg ikke å være søknadspliktig, vil du få skriftlig tilbakemelding. Denne behandlingen er gebyrbelagt, se Gebyrregulativet, kapittel 3 § 3-24 «Avsluttet sak før realitetsvedtak».

 

Gebyrregulativet 2021, Plan- og bygningsetaten

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10 

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

 

 

Spørsmål om planlagte arbeider er unntatt søknadsplikt