Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 

Om tilskudd og søknad

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

NB! Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn:

AltInn - søknadsportal

Det er ingen søknadsfrist.

Veileder for dreneringsarbeid i landbruket

I 2013 ble det utarbeidet en nyttig veileder om drenering i teori og praksis. Fagheftet er en samling av artikler som har stått i tidsskriftet Bondevennen i 2013. Les gjerne gjennom heftet, før du går i gang med planlegging eller sender søknad om tilskudd - se vedlegg.

Veilederen "Jord, drenering og klimagassutslipp" fra NIBIO, NORSØK, NLR og NMBU kan også være nyttig for for den som skal til med bakkeplanering og drenering: