Gå tilbake til:
Du er her:

Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering av jordbruksareal etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering også omsøkes.

 

Søknadsprosess, plan- og bygningsloven først

Rutinene i Bergen kommune er at det må først søkes om delingstillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser, før du søker om deling etter jordloven. 

Ta derfor først kontakt med Plan- og bygningsetaten for innsending av delingssøknad til dem.

Les mer om delingssøknader hos Plan- og bygningsetaten.

Det kreves tillatelse til deling etter begge lovverk, før du kan gjennomføre fradeling.

 

Innsending av søknad om deling etter jordloven

Det finnes ikke et søknadsskjema som kan brukast for å søke deling etter jordloven. Du sender en åpen søknad der du beskriver eiendommen og arealet du ønsker å dele fra. 

Beskriv formålet med delingen og eventuelle fordeler for landbruksdriften i området.

Søknaden sendes til Etat for landbruk.

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes:

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.