Gå tilbake til:
Du er her:
Bygging av landbruksveier er søknadspliktige (Foto:Gerd Lithun)

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei. Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser.

Slik søker du

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. Opplys i søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilke driftsmessige og økonomiske fordeler du vil oppnå med tiltaket. Eventuelle alternative veitraseer bør også komme fram.

Dette legger du ved søknaden:
Kartdel som viser 

  • planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier 
  • planlagte massetak i forbindelse med veilbyggingen 
  • beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området 
  • eksisterende bebyggelse

Se også rutinebeskrivelse for landbruksveier vedtatt av byrådet, som du finner under fanen "Lover, forskrifter og retningslinjer".

Kriterier

 

  •  Skal du bygge en landbruksvei med en lengde på over 5 kilometer, må du ha en godkjent konsekvensutredning før vedtak fattes 
  • Avkjørsel fra offentlig vei og velteplass som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene

I forbindelse med vedtaket kan kommunen blant annet sette vilkår for: 

  • linjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien 
  • skogsdriften (for veier til skogbruksformål) hvis dette er påkrevd for å ivareta dokumenterte miljøverdier

Kommunen kan også sette vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien, for eksempel at veien må stenges med bom.

Et vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen, er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Les mer i veilederen fra Landbruks- og matdepartementet om skogsveibygging med miljøhensyn.

Deponering av urene masser i skogsveier er ikke tillatt
Urene masser skal ikke deponeres i og langs skogsveier
Bilde: Gerd Lithun

 

Skjemaer

Hos Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon og aktuelle skjema: 

Landbruksdirektoratet , ordninger for eiendom

 

 

Saksbehandling

Saken sendes på høring til Statsforvalteren, Vestland fylkeskommune og interne avdelinger før vedtak. Du kan etter Forvaltningsloven klage innen tre uker etter du har mottatt vedtaket.