Gå tilbake til:
Du er her:

Om dine kommunale regninger har gått til inkasso, kan du få oversikt over dine saker og betale utestående beløp i vår selvbetjeningsløsning. Du kan også sende melding til saksbehandler, og søke om avdragsordning eller utsettelse av betaling.

Kundesenter for betaling og inkasso har telefon 530 30 800.

Hvem kan bruke selvbetjeningsløsningen?

Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig for privatpersoner, og innloggingen krever BankID.

 

 

 

 

 

Er du er uenig i kravet eller fremgangsmåten for inkasso?

Dersom du har spørsmål om fakturagrunnlaget – f. eks. hvordan det opprinnelige kravet er beregnet,  må du spørre den enkelte fagavdeling. Kontaktinformasjon til fagavdelingen finner du i den fakturaen du opprinnelig fikk.

Dersom du er uenig i kravet eller mener det er feil må du snarest mulig gi oss beskjed, helst skriftlig. Husk å gi oss alle opplysninger og dokumenter som er viktige for å kunne ta stilling til innsigelsen din.

Dersom vi ikke kan ta klagen til til følge og du fremdeles opprettholder klagen, vil vi kunne sende den til videre til behandling til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Dersom du mener at kommunen har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til Bergen kommunes klagenemnd. 

Det vil si at det er selve handlemåten til kommunen du kan klage på, ikke kravet i seg selv.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk
 

Avkreve for høyt inkassosalær

Inndriving av krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot

  • Iverksetting av inkasso uten at det er sendt et inkassovarsel
  • Registrere betalingsanmerkning på et krav det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • Krenkende personlig oppsøking
  • Å oppføre seg truende eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe.

Konsekvensen for skyldneren av at Bergen kommune har handlet i strid med god inkassoskikk, er at man ikke skal betale inndrivelseskostnadene. Det samme gjelder hvis det er gjort andre brudd på inkassoloven. Selve hovedkravet med renter bortfaller ikke.

Inkassosaker som ikke behandles av klagenemnden
 

  • Dersom du er uenig i at du skylder selve kravet.
  • Dersom du mener at regningen er for stor, eller at du ikke skylder pengene du blir avkrevet for i det hele tatt (da må du ta dette direkte opp med den som har sendt deg kravet).
  • Dersom saken allerede er brakt inn for de alminnelige domstoler.
  • Dersom sakens faktiske sider ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling eller tvisten ikke er egnet for behandling i nemnda, kan saken avvises.

Slik klager du

Klage til klagenemnda må være skriftlig. Klagen sendes til

Bergen kommunes klagenemnd
v/ Økonomitjenester - innkreving
Postboks 7700
5020 Bergen

Du må først ha tatt opp saken med innkrevingsavdelingen, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen skal vedlegges klagen.

Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Behandlingen i klagenemnda er kostnadsfri for skyldneren.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om inkasso fra Bergen kommune, kan du kontakte oss på telefon 530 30 800 - tastevalg 3 - mellom kl 08.30 og 14.00. Du kan også sende e-post til innkreving@bergen.kommune.no

Vi ber deg ikke sende personopplysninger på e-post. Du kan også kontakte oss sikkert gjennom selvbetjeningsløsningen vår. Se knappen "Oversikt og betaling av kommunale inkassokrav" nedenfor.

Dersom du sender brev, sender du dette til: 

Bergen kommune, Innkreving, Postboks 7700, 5020 Bergen

Oversikt og betaling av kommunale inkassokrav