Gå tilbake til:
Du er her:
Gatemiljø i Bergen

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som bystyret i Bergen har valgt å kreve inn. Sammen med inntektsskatten til kommunen er skatten med på å finansiere kommunens tjenester til innbyggerne i Bergen.     

Skattesats og bunnfradrag for eiendomsskatt

Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år.  Det skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

Bunnfradraget i 2021 er på 750 000 kroner for boliger og fritidsboliger (for hver godkjent boenhet). Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.

Den generelle skattesatsen for 2021 er 5 promille. For bolig- og fritidseiendommer er den 2,8 promille.

Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget.

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av boligverdien fra Skatteetaten/kommunal takst.

For andre eiendommer er eiendomsskattetaksten selve eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og ikke til person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling av fakturaer da kommunen kun sender ut faktura til en eierrepresentant.

Taksering av eiendom

Boligeiendommer

Boligeiendommer verdsettes ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Skattegrunnlaget settes til 70 % av Skatteetatens boligverdi.

Boligverdien er Skatteetatens utregning som skal være tilnærmet lik markedsverdien av boligen din. Boligverdien er regnet ut fra eiers innrapporterte opplysninger om boligen i skattemeldingen (boligens areal primærrom, byggeår og boligtype) og solgte boliger i samme område i kommunen. Boligverdien finner du i skattemeldingen under forklaringen til posten om boligopplysninger.

Eiendomsskatten for 2021 er beregnet ut fra fastsatt boligverdi for inntektsåret 2019.

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det har derfor ikke betydning for utregning av eiendomsskatten om du eier flere boliger.

Les mer om boligverdi og forklaring av ord og begreper hos Skatteetaten

Boligeiendommer hvor Skatteetaten ikke har fastsatt en boligverdi, blir taksert av kommunen med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. Dette gjelder blant annet nye boliger.

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer takseres av kommunen med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. Skattegrunnlaget settes til 70 % av eiendommens skattetakst.

Næringseiendommer og øvrige eiendommer

Næringseiendommer og øvrige eiendommer takseres av kommunen med utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. Skattegrunnlaget settes til 100% av eiendommens skattetakst.

Nybygg og endringer

Nybygg og endringer på eiendommer som er gjort etter den nye takseringen (gjeldende fra 1.1.2019) blir fortløpende taksert etter de samme retningslinjene. Takstfastsettelsen blir foretatt av en politisk valgt takstnemnd, og taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

Det skrives ikke ut eiendomsskatt på eiendommer med en beregnet eiendomsskatt under kr 300.

Faktura og betaling

Hvis du skal betale eiendomsskatt, får du en eiendomsskatteseddel med informasjon om beregning av eiendomsskatten og hvor mye du skal betale dette året. 

Vi sender ut årets eiendomsskatteseddel i løpet av januar og februar hvert år. Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale gebyrer/avgifter, og blir delt i fire like beløp med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.

Faktura finner du ved å gå inn på Min side.

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Kravet er sikret med pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Har du betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse.  

Dersom en eiendom blir solgt i løpet av en fakturaperiode, må oppgjør og fordeling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer ordnes mellom kjøper og selger i forhold til eiertid. Dersom faktura ikke blir betalt innen forfall, sendes det ut en eierskiftefaktura til ny eier.

Sammenslåing av eiendommer

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet, kan slås sammen til én eiendom. Det er gratis å slå sammen eiendommer, og du vil unngå å motta mer enn én faktura. Den sammenslåtte eiendommen bør være et sammenhengende areal.

Få mer informasjon hos Plan- og bygningsetaten i kommunen

Innsyn i eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.

Eiendomsskattelisten viser skatt på utskrivningstidspunktet. Listen blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

Her kan du søke i eiendomsskattelisten

Lover, retningslinjer og skattevedtak

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt, takstvedtekter for Bergen kommune og retningslinjer for taksering av eiendom i Bergen.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Kontakt

Henvendelser som gjelder eiendomsskatt kan rettes til Eiendomsskattekontoret i Bergen på telefon 530 30 840 eller ved å benytte kontaktskjema.

Information in English

The Norwegian Tax Administration (Skatteetaten) has provided some general information about the municipal property tax on their website.

Kontaktskjema for henvendelser om eiendomsskatt