Husdyrgjødsel er en viktig kilde til plantenæring og en ressurs for biogassproduksjon. Samtidig kan husdyrgjødsel være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft.

Kommunen har ansvar for regelverket som går på bruk og lagring av husdyrgjødsel (gjødselvareforskriften del III).

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

Fristen for å spre husdyrgjødsel i Bergen kommune er 1. oktober, i henhold til lokal forskrift

Dersom du vil spre husdyrgjødsel etter fristen 1. oktober må du søke om dispensasjon fra spredningsfristen.

Søknaden skal begrunnes og sendes skriftlig til Seksjon for næring og landbruk

På fulldyrka jord og overflatedyrka jord har en lov å sprede husdyrgjødsel uten godkjenning, men fulldyrket og overflatedyrket jord er bare en del av spredearealet dersom det faktisk blir spredt husdyrgjødsel på arealet. 

Dersom en vil sprede husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenne arealet på forhånd. Her finner du diverse skjema og maler for spredeareal og bruk av husdyrgjødsel 

 

Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket - Landbruksdirektoratet