Gå tilbake til:
Du er her:
Ungdommer i hvite drakter som spiller capoeira.

Tilskuddsordningene retter seg mot frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, nærmiljøbaserte eller byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. mars. Fristen må overholdes.

Kritierier

Aktivitetstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge:

 • Krav til minimumsantall medlemmer er 5 personer
 • Aktivitetene som drives skal være rettet mot barn og unge under 26 år
 • Organisasjonen må ha minimum 20 aktivitets- dager/kvelder pr. år
 • Det skal leveres godkjent regnskap og årsrapport fra foregående år samt budsjett for inneværende år sammen med søknaden
 • Ved markedsføring skal støtte fra Bergen kommune synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende
 • Det kreves en person over 18 år som ansvarlig for regnskapet

Administrasjonstilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge:

 • Organisasjonen må ha minst to lokalavdelinger
 • Det skal leveres godkjent regnskap og årsrapport fra foregående år samt budsjett for inneværende år sammen med søknaden
 • Ved markedsføring skal støtte fra Bergen kommune synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal.  
Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. 

Søknadsskjemaer er tilgjengelige i tilskuddsportalen fra 5. februar.

Hvor mye er det i tilskuddspotten?

Total ramme til fordeling i 2022 på begge tilskuddsordningene er 
kr. 1 946 800.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

Spørsmål og svar

 • Må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke?
  Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene .
  Enkeltpersoner som søker, må bruke fødselsnummer.
 • Hvordan registrerer vi endringer i organisasjonen?
  Endringer i organisasjonen registreres i Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene.  Endringer som registreres her er: 
  Nytt styre
  Ny adresse
  Signaturrettighet
  Prokura (fullmakt til å signere)
  Fratre min rolle i organisasjonen
 • Kan vi søke på flere tilskuddsordninger?
  Dere kan ikke søke om tilskudd til samme formål fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dere kan søke om tilskudd fra flere tilskuddsordninger dersom det er til ulike formål.
 • Når får vi tilskuddet?
  Etter søknadsfristen 15. mars er det cirka 12 ukers saksbehandlingstid. Dersom dere blir innvilget tilskudd, vil kontaktpersonen deres motta et tilsagnsbrev på e-post i juni. Tilskuddet blir utbetalt kort tid etter, og senest innen utgangen av juni.
 • Hva skjer hvis aktiviteten ikke blir gjennomført?
  Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.
 • Vi har fått avslag, kan vi klage?
  Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage.
 • Må vi rapportere på tilskuddet?
  Ja, dere rapporterer ved innsending av ny søknad. Dersom dere ikke søker på nytt neste år, vil dere motta en e-post hvor dere blir bedt om å rapportere på e-post innen en nærmere angitt frist. Rapporten består av regnskap og årsmelding for foregående år.  

Kontakt

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen. 

E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Telefon: 408 15 516