Gå tilbake til:
Du er her:

Denne ordningen er under vurdering og blir trolig endret fra 2023.

Ordningen skal gi støtte til bruk, drift og vedlikehold av egne eller andre private idrettsanlegg og lokaler. Du kan søke om refusjon for utgifter som forløp fra 1. januar til 31. desember året før.  Du kan også søke om tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private idrettsanlegg.

Søkere må velge kategori A eller B og C. Kategori A og B gjelder søkere som søker refusjon for bruk, drift og vedlikehold av egne eller private anlegg. Kategoriene blir differensiert i prosentvis fordeling av grunnlaget. Dette fordi det er variasjon i behov og tilgang på kommunale idrettsanlegg. I kategori C blir søknadene prioritert. Kategori C er for de som søker tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private idrettsanlegg.

For nærmere beskrivelse av kriteriene under de ulike kategoriene les beskrivelsen i tilskuddsportalen.

Det kan kun søkes gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan Etat for idrett kontaktes.

Søkere mottar automatisk en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom e-post ikke mottas, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir lagt ut en måned før søknadsfristen. Søknadsfrist for ordningen er 31. mai.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre får du et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom søknaden ikke kan bli besvart innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Du har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no

Bergen kommune tilskuddsordninger