Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen er en engangsordning for 2022. Hensikten med tilskuddsordningen er å støtte opp under lag og foreninger som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser og som dermed motvirker ensomhet blant eldre. Det er satt av 500 000 kr til fordeling. 

Søknadsfristen er 15. september.

Lenke til søknadsskjema ligger under overskriften Slik søker du lenger nede på denne siden.

Hvem kan søke?

 • Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgruppe som tilskuddsmidlene skal komme til nytte for:

 • Innbyggere i Bergen som er over 60 år

Mål for tilskuddsordningen:

 • Hovedmålet er å rekruttere eldre til deltakelse og/eller frivillig innsats 
 • Forebygge og motvirke ensomhet blant eldre i Bergen kommune

Det vil i vurderingen av søknaden også bli lagt vekt på:

 • Tiltak og aktivitet i områder hvor det er lite aktivitet fra før
 • Samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner

Organisasjoner som søker om tilskudd kan fritt disponere tilskuddet, men må begrunne i søknaden hvordan tilskuddet bidrar til å motvirke ensomhet blant eldre.

Eksempler på hva det gis støtte til:

 • Utstyr/materiell
 • Administrasjon
 • Transportmidler
 • Utgifter til instruktører
 • Promoteringsmateriell

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på organisasjonen
 • Organisasjonsnummer
 • Ansvarlig søkers navn
 • Adresse, telefonmunner og e-postadresse
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Informasjon om søker har søkt om andre tilskudd fra Bergen kommune i inneværende år

Søker må redegjøre for følgende:

 • Geografisk område for organisasjonen
 • Eventuelle samarbeidsorganisasjoner
 • Hva tilskuddet skal brukes til. Aktiviteter og/eller rekruttering.
 • Hvordan tilskuddet bidrar til økt deltakelse og/eller frivillig innsats for målgruppen
 • Budsjett for tiltak/aktiviteten/prosjektet
 • Øvrige finansieringskilder
 • Eventuell annen finansiering fra Bergen kommune

Søknad sendes inn elektronisk via Tilskuddsportalen på kommunens nettside.

 • For tilskudd under kr 100 000 kreves det en enkel regnskapsrapport som viser hvordan midlene har blitt brukt. 
 • For beløp over kr 100 000 kan det enten leveres revidert årsregnskap eller revidert prosjekt/tiltaksregnskap. Det holder at tilskuddet framgår som en egen linje i resultatregnskapet. 
 • Uavhengig av tilskuddsbeløp må regnskapet signeres av minimum to personer i organisasjonens styre.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen.
E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no
Telefon: 408 15 516