Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturskolen gir subsidierte dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner (kor, korps og orkestre med mer) for barn og ungdom. Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Slik søker laget

Søk via den blå lenken nederst "Søknadskjema for tjenester fra kulturskolen til frivillige lag/org".

Liste over aktive medlemmer i laget samt virksomhetsplan/årsplan eller tilsvarende må vedlegges søknad.

Alle lag som har søkt, mottar e-post om at søknaden er mottatt og registrert. De som tildeles ressurser i hovedopptaket, mottar skriftlig melding om dette innen utgangen av mai.

Pris

Lagene betaler en egenandel tilsvarende cirka 50 % av kostnad. Faktura sendes pr semester.

Pris/egenandeler finner du her.

Kontrakt og oppsigelse

De som tildeles ressurser i hovedopptaket, mottar skriftlig melding om dette innen utgangen av mai.

Samarbeidet reguleres av en avtale som inngås for ett skoleår om gangen. Vanlig kontraktsperiode er fra 01.08. til 31.07 neste kalenderår. Alle lag må søke hvert år.

Oppsigelse: Gjøres skriftlig med 3 måneders varsel.

Ny fordelingsordning for skolekorps fra skoleåret 2019/20

Subsidiert dirigent- og instruktørressurs blir tildelt basert på medlemstall i det enkelte korps. Korpset søker timer ifølge vedlagt aktivitetsplan og medlemsliste med eventuelt ønske om dirigent. Der kulturskolen ikke har personell til disposisjon for dirigentoppdraget, gis en økonomisk kompensasjon tilsvarende kommunens andel. Dermed får alle skolekorps en tildeling enten i form av subsidiert dirigent fra kulturskolen eller tilskudd fra kulturskolen til å lønne korpsets dirigent/instruktør. De som mottar subsidiert dirigent, kan få utvidet tid til kostpris.

Det skal fremgå i all markedsføring av lagets virksomhet at undervisningen er gitt eller støttet av Bergen kulturskole.

Lover

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Kontakt

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg (i Lysverksbygget; med inngang fra Strømgaten)

Resepsjonen er åpen for publikum fra 08:15 til 15:15.

Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 08:15 til 15:15.

Send oss e-post

Søknadsskjema for tjenester fra kulturskolen til frivillige lag/org.