Gå tilbake til:
Du er her:

COVID-19 pandemien påvirket helse, økonomi, sosiale nettverk, aktiviteter og mer. Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har en spørreundersøkelse som følger endringene. Det er spurt to ganger under nedstengningene og det blir nye runder for å se på langtidseffekter.

Hendelser, rapporter og forskning

Pågående og kommende hendelser:

  • Nytt felt Bergen kommunes koronapanel/ BIE undersøkelsen dato kommer

Seksjonens rapporter i pdf format:

Om Bergen kommunes koronapanel/Bergen i endring studien

Panelet er et samarbeid mellom Bergen kommune (Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling), Universitetet i Bergen (Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Hemil-senteret), og Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår innen rammen av Alrek helseklynge.

Om undersøkelsen

Formålet er å kartlegge konsekvensene av epidemien på helse og levevaner. Det undersøkes også konsekvenser av epidemien på arbeid, fritid, økonomi, frykt, livskvalitet, søvn, fysisk aktivitet og familiedynamikk. Undersøkelsen er en spørreundersøkelse som gjentas flere ganger med de samme personer. Det gir god informasjon om endringer over tid.

80 000 voksne i Bergen ble tilfeldig trukket ut og invitert til frivillig deltakelse. I april – mai 2020 (under første nedstengning) ble voksenundersøkelsen besvart av 29 535 og ungdomsundersøkelsen av 2 997. Andre felt var i slutten av 2020 (under andre nedstengning). Det er et nytt felt våren 2022 (etter tiltak er løftet). Det kan bli flere felt det er faglig behov for å følge pandemiens ettervirkninger.

Deltagelse og personvern

All data er underlagt personvernbegrensninger, og undersøkelsen er basert på samtykke fra respondentene. Rammer for personvern er knyttet til kartlegging av endringer under pandemien. 

Det er frivillig å delta og personer kan trekke sitt samtykke uten å oppgi grunn. Å trekke seg får det ingen konsekvenser for oppfølging fra helsetjenestene eller kommunen. Se ellers fanen om deltagelse og behandling om personopplysninger. Deltakelse tar 10 til 15 minutter. 

Det er mulig at spørsmål kan vekke ubehag eller irritasjon. Dersom du opplever forverring av helsen din etter besvarelse, bør du til å kontakte din fastlege. 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gitt godkjenning til Bergen i Endring-COVID19 studien (REK saksnummer: REK-Vest 131560). Behandlingen av personopplysninger i prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) ("nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse") og artikkel 9 nr. 2 bokstav j) ("nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig forskning"), supplert med ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Resultater

Undersøkelsens resultater inngår i rapporter for kommunalt bruk, og i forskningsartikler og populærvitenskapelige- og nyhetsartikler. Forskningsprosjektet kan følges her: https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

Deltagelse og behandling av personopplysninger

Det er helt frivillig å delta, deltagere kan trekke seg og få sine data slettet. Alle svar behandles konfidensielt og anonymiseres. 

Deltagernes rettigheter

En deltaker i panelet som er identifiserbar i datamaterialet har rett til:

  • Tilgang til sine persondata
  • Få rettet persondata om seg selv
  • Få persondata om seg selv slettet
  • Få kopi av persondata om seg selv
  • Sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandling av data.

Våre panel er basert på at de som svarer har samtykket. Før noen samtykker blir de informert om hva behandlingen går ut på, og blir aktivt bedt om å samtykke til behandlingen. 

Avmelding

Deltar du i ett av våre panel, men ønsker å melde deg av? Send en e-post til William.Hazell@bergen.kommune.no. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for å melde deg av.

Behandling av personopplysninger

Informasjonen du oppgir i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt, opplysninger du gir som kan identifisere deg vil omarbeides eller fjernes før de behandles videre. Dette gjør vi for at brukere av dataene ikke skal kunne knytte informasjon til deg som person. 

Vi bruker dataene kun til formålet vi har oppgitt. Vi følger regelverket i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Personvernforordningen (GDPR). Dataene er kun tilgjengelige for dem som arbeider med prosjektet. Respondentenes navn og kontaktinformasjon blir erstattet med en kode som er lagret på en liste, som er adskilt fra de andre dataene. Datamaterialet blir lagret i kryptert format på egen server med tilgangskontroll. Resultater fra undersøkelsen kan ikke bli koblet til respondentene personlig. Når prosjektet er over slettes personopplysninger.

All behandling av personopplysninger i Bergen kommune skal skje basert på grunnleggende personvernprinsipper: Kommunen skal behandle personopplysninger på en måte som er lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet, basert på tydelig definerte formål, på en måte som begrenser innsamlingen til det som er nødvendig, at de ikke lagres lengre enn det som er nødvendig eller pålagt, konfidensielt og beskyttet mot utilsiktet endring, på en tilgjengelig måte, og på en måte som sikrer at de holdes oppdaterte på en ansvarlig måte for å sikre at personvernet ditt blir ivaretatt. Du kan lese mer på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personvern/personvernerklaring-for-bergen-kommune

Har du spørsmål kan du kontakte en av oss som er oppført under kontakter. 

Tusen takk til deltagerne

Tusen takk til alle som deltar i våre panel og bidrar til et bedre bilde av de utfordringer som kommuner og samfunnet står ovenfor. Tusen takk for at dere tar dere tid i en travel hverdag.

Forskning og samarbeid

Samarbeid med forskere og med aktører som har kommunalt tilskudd, er nødvendig for at det skal skapes god kunnskap om hvordan tjenester og tilbud fungerer eller ikke fungerer. 

Pågående samarbeid i seksjon for strategi og analyse

Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien er et samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen om effekten av COVID-19 pandemien under nedstenging og fremover. Se https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

Media Poverty: Media use and citizenship in conditions of deprivation er finansiert av Norges forskningsråd i regi av NORCE. Prosjektet undersøker mediebruk blant borgere i fattigdom, med fokus på hvilken betydning mediebruk har for deres mulighet til å utøve medborgerskap. Prosjektet har spørsmål i Barnefamiliepanelet. Se https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty

Vestland barnefamiliepanel er et samarbeid med Vestland fylkeskommune om å utvide Bergen kommunes barnefamiliepanel til å dekke alle kommuner i Vestland fylke. Se https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022/

Bruk av paneldata fra seksjonen

Etter avtale vil det kunne stilles anonymisert data til andres analyser. Det kan gjelde forskning eller studentoppgaver, eller analyser i allmennyttige organisasjoner og institusjoner som kommunen samarbeider med. Vi kan vurdere å gjøre analyser etter forslag fra eksterne og interne partnere.

Nye samarbeid og prosjekter

Seksjonen har under utvikling prosjekter knyttet til mangfold og likestilling, og til helse og kultur.

Vi hører gjerne om forslag og ideer til samarbeid. Blant aktuelle tema kan være:

  • Utvidelse av eksisterende prosjekter til nye målgrupper eller geografiske områder.
  • Tema innen felt som Byrådet i Bergen eller Bergen bystyret har vedtak om satsing.
  • Prosjekter som gir kunnskap nødvendig for gi bedre tilbud til borgerne i regi av kommune eller kommunens samarbeidspartnere eller tilskuddsmottakere.

Samarbeidspartnere må regne med å ha med egne ressurser inn i samarbeid.

Kontakt

Seksjonsleder William Hazell: William.Hazell@bergen.kommune.no, telefon 926 49 825.

Kontaktinformasjon

Seksjon for strategi og analyse i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune arbeider med strategi og målarbeid, gjør undersøkelser og lager rapporter som skal bidra til at viktige tjenester blir bedre. V Vi har også ett barnefamiliepanel som du finner her (Link).

Spørsmål om panelundersøkelser eller andre undersøkelser omtalt i disse temasider, om utformingen av spørsmål, forslag til analyser og rapporter eller ønsker om samarbeid, kontakt:

Samarbeidspartnere:

Personvern i Bergen kommune:

Nyttig innhold