Illustrasjon fra MO Nesttun

Rusproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen. Bergen kommune ha flere tjenester og tilbud som er beskrevet under.

Om du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege eller legevakt (116 117)

Rehabiliteringstilbud for personer med rusrelaterte utfordringer i Bergen kommune. Får å delta tar en kontakt med det tilbudet en ønsker eller får henvisning gjennom NAV kontor eller fra andre hjelpetjenester

 

Arna Aktiv: Bergen kommune - Arna Aktiv

Aktiv sør: Bergen kommune - Aktiv sør

Aktiv Vest: Bergen kommune - Aktiv Vest

Bergenhus Aktiv: Bergen kommune - Bergenhus Aktiv

Dette er en nettside med oversikt for deg som ønsker å komme i gang med en eller flere aktiviteter og tilbud i Bergen. Målgruppen er tiltak og tjenester innen rusfeltet, psykisk helse, fengsel og mennesker med behov for rehabilitering og ettervern.

Fyll Dagene Bergen er også en årlig recovery og aktivitetsmesse der ulike tilbud og tjenester står som utstillere og inviterer til en hyggelig uformell prat.

Les mer om Fyll dagene her!

MO-sentrene (mottaks- og oppfølgingssentre) er ressurssentre for rusavhengige. Tjenesten har som mål å bedre livssituasjonen for personer med rusavhengighet ved å arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følger av avhengigheten. 

 

MO-senteret Gyldenpris (Tidligere Strax-huset)

Åpningstid: Mandag til søndag 09.00-13.30 og 15.00-20.30. 

Adresse: Damsgårdsvei 106. Telefon 53033590

 

MO-senteret Wergeland

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-14.00

Adresse: Storetveitveien 5. Telefon 53035670 / 40910705

 

MO Nesttun

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-18.00

Adresse: Wollert Konowsplass 4. Telefon 55561100 / 40911670

 

MO-senteret Eidsvåg 

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-14.00

Adresse:  Jordalsveien 1, 5105 Eidsvåg. Telefon: 40819077. 

 

Tverrfaglig overdoseteam sin oppgaver er: 

  • å sikre oppfølging av personer som nylig har overlevd en ikke-dødelig overdose og/eller er risikoutsatte for overdoser.
  • å være en koordinerende instans for akutt bekymring for overdoseutsatte (skal ikke erstatte ordinær bekymringsmelding til sosialtjenesten og/eller fastlege).
  • å sikre den akutte oppfølgingen etter en ikke-dødelig overdose (skal ikke erstatte innleggelse i spesialisthelsetjeneste, men være et tilbud i dagene etter dette).
    å bidra til samtidige og koordinerte tjenester for målgruppen

Teamet er tilgjengelig på vakttelefon 40 80 88 88 i ukedager fra klokken 08.00 til 22.00 og i helger fra 10.30 til 18.00.

Les mer om tverrfaglig overdoseteam  her

Brukerrommet er et tilbud for personer som har fylt 18 år med langvarig narkotikaavhengighet og en helseskadelig injeksjonspraksis. På brukerrommet kan du injisere og inhalere narkotiske stoffer. Det er tillatt med én brukerdose for hvert besøk.

For mer informasjon om Brukerrommet trykk her

Oppsøkende sosialt arbeid
Feltarbeiderne ved Utekontakten oppsøker barn og unge på offentlige- og digitale arenaer og på ulike skoler, både på dagtid, kveld og natt. Formålet er å avdekke hjelpebehov, motivere til endring og sikre den enkelte videre oppfølging. Utekontakten har en god oversikt over gatebildet i Bergen. Les mer om oppsøkende sosialt arbeid her

DUE bo og nærmiljøtiltak for ungdom
“Der ungdommen er“ (DUE) er et tiltak for barn og ungdom opp til 23 år, som trenger ekstra hjelp og støtte. Hvis du har det vanskelig hjemme, har psykiske vansker, rusproblemer eller mangler bolig, kan du søke om å få hjelp hos oss. Du får en egen kontaktperson. Mer informasjon om DUE her.

Tidlig ute
Tidlig Ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med Vest politidistrikt, Bergen kommune og Helse Bergen.  Deltakerne får tilbud om et alternativ til en vanlig straffereaksjon, gjennom individuelt tilpasset oppfølging. Mer informasjon om tidlig ute her.

Botreningssenteret
Botreningssenteret (BTS) er et oppfølgingstiltak for personer med rusrelaterte utfordringer. Tiltaket har 3 avdelinger. Avd. Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med gjennomgangsboliger. Avd. Stubsgate og avd. Kringsjåveien er permanente boliger. Målet er ordinær bolig og ansvar for eget liv. Mer informasjon om Botreningssenteret her

Midlertidige botilbud
Kommunen skal finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer å skaffe dette selv. Er du akutt bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. Mer informasjon her

Housing first
Veien mot et mer stabilt liv starter med et sted å bo; en helt vanlig bolig i et ordinært boligområde, et borettslag, et sameie eller hos privat utleier. Valgfrihet og brukerstyring er viktige prinsipper i Housing first. Type bolig og oppfølging er individuelt, og basert på personens egne behov. Mer informasjon om Housing first her

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er et rehabiliteringstilbudtilbud for mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordringer (ROP).

Rehabiliteringssenteret på Breistein er en institusjon med 12 plasser. Tilbudet er beregnet på mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordring (ROP) og passer for dem som er motivert for endring. Tilbudet er rusfritt.

Behandlingstilbudet går ut på kartlegging, endring, rehabilitering, stabilisering og rusmestring. Oppholdet kan vare fra et halvt til to år.

innsøking kan skje via lege, psykolog, NAV eller kriminalomsorgen. NAV skal alltid kontaktes for samtykke til søknaden. Søknaden skal inneholde en sosialrapport med historikk og dokumentasjon på psykiske utfordringer og rushistorie. Søknaden sendes til Forvaltningsenhet psykisk helse.

Mer informasjon om Myrsæter her

Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan NAV sosialtjenesten eller fastlegen din hjelpe deg med henvisning til behandling. 

Du kan få råd og veiledning av Utekontakten, eller et MO-senter. Her kan du også få hjelp med eventuelle søknader i forbindelse med rusproblemet.

Avdeling for rusmedisin er de som mottar søknader til behandling
Avdelinga har om lag 600 ansatte og ni kliniske seksjoner som tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling for både kvinner og menn, familieambulatorium, LAR-behandling og ambulante tjenester. De har også det eneste medikamentfrie behandlingstilbudet i vår region for unge mellom 18 og 40 år. 

Mer informasjon her

Akuttposten tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp etter inntak av rusmidler eller som har abstinens med behov for medisinsk overvåking. Posten er en av fem enheter ved Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, og har 10 enkeltrom. De holder til i 2. etasje i Bergen helsehus, i samme bygg som Legevakten.

For å bli innlagt her må en gå igjennom legevakten. 

Mer informasjon her

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Tilbudet finner du på Helsenorge.no, følg lenken.

Det står også om lokale tilbud på Fyll dagene-sidene her .

Etterlattkafe finner du informasjon om her

IPS – individuell jobbstøtte er et tilbud til mennesker med alvorlige rus- og eller psykiske helseutfordringer som ønsker bistand til å komme ut i ordinært, lønnet arbeid.

Les mer om IPS her