Gå tilbake til:
Du er her:

Har du mistanke om alvorlig psykisk sykdom i familien eller hos en bekjent, kan du kontakte personens fastlege, Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt på tlf. 55 56 87 54 eller til legevakten på tlf. 116 117 eller,  lokale avdelingene for psykisk helse. 
Ved akutt fare for liv og helse : Ring 113

Som regel vil fastlegen prøve å få til en frivillig undersøkelse. Hvis personen det gjelder ikke har fastlege i Bergen, må ofte Legevakten involveres.

Dersom en person med mistenkt alvorlig psykisk sykdom unndrar seg en frivillig undersøkelse, kan Kommuneoverlegen bestemme at legeundersøkelse skal gjennomføres mot personens egen vilje.

Psykiatriambulansen vil deretter bringe vedkommende til fastlegen eller legevakten. Undersøkende lege må så vurdere hvilken helsehjelp pasienten trenger.

Et vedtak om tvungen legeundersøkelse skal være skriftlig og opplyse om hvem som eventuelt har fremsatt begjæring og gitt uttalelse i saken.

Det skal også fremgå hvilke frivillige tiltak som har vært forsøkt. I henhold til Forvaltningsloven skal pasienten som hovedregel forhåndsvarsles om vedtaket. Varsling kan unnlates dersom det medfører fare for at pasienten unndrar seg undersøkelsen.

Se også helsenorge.no om tvungent psykisk helsevern.

Kontakt personens fastlege. Dersom fastlegen ikke er kjent, kan du melde fra til en av de lokale avdelinger for psykisk helse, til Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt på telefon 55 56  87 54, eller til Bergen legevakt på telefon 116 117 (døgnvakt).

Lokale avdelinger for psykisk helse er: 

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113.

Bekymringsmeldingen skal helst være skriftlig, men personsensitiv informasjon skal aldri sendes via e-post.

I hastetilfeller gjelder telefonisk formidling av bekymringsmeldingen.

Når det foreligger et vedtak om tvungen legeundersøkelse, trenger pasienten ikke betale egenandel for undersøkelsen.