Treffstedet

Treffstedet er et lavterskel aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser og et møtested der mennesker i felleskap kan skape trivsel, få tilhørighet og hjelpe hverandre. 

    Våre åpningstider er:

  • mandag kl.11.00-15.00
  • onsdag kl. 11.00-15.00
  • torsdag kl.11.00- 15.00
  • lørdag kl.11.00-15.00
  • søndag kl.12.00-15.00

Telefon: 40 81 06 59  eller 40 92 44 07.

Et møtested der mennesker i felleskap skaper trivsel, får tilhørighet og hjelper hverandre.

Sosialt samvær og aktiviteter

På Treffstedet kan du komme innom for treffe andre, ta en kopp kaffe/te, en matbit, lese avisen eller drive med hobbyaktiviteter og sang/musikk. Du kan også delta på turer og ulike aktivitetsgrupper tilknyttet Treffstedet (se ukeplan). Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge ut det som passer, alt etter behov og dagsform.

Vår visjon «Sammen om ansvaret»

På Treffstedet jobber brukere og personalet sammen for å skape et sosialt felleskap i trygge omgivelser, gi mulighet for vekst og utvikling, og skape kontakt med nærmiljøet gjennom aktiviteter. Vi legger vekt på brukermedvirkning i de daglige gjøremålene på Treffstedet, så vel som medbestemmelse i Brukerråd og Allmøter.

Hvem kan bruke Treffstedet?

Treffstedets målgruppe er i utgangspunktet mennesker med psykiske helseplager, som er bosatt i Fyllingsdalen. Etter nærmere avtale kan vi gi tilbud til beboere i andre bydeler. 

Et Brukerråd bestående av 7 brukere og 2 representanter fra personalet har møter 4 ganger for året, der saker av både prinsipiell og praktisk art blir diskutert. Brukerrådet forbereder saker til allmøtene som har høyeste beslutningsmyndighet. Disse avholdes etter brukerrådsmøtene, og er åpen for alle brukere og ansatte ved Treffstedet. Representantene til Brukerrådet velges for 2 år om gangen. 2 representanter fra Brukerrådet har innsyn i regnskap og budsjett i forhold til brukerkonto.

Kontakt oss på telefon: 40 81 06 59 / 40 92 44 07 eller 55 56 29 80.                         Kontakt oss på e-post:  treffstedet@bergen.kommune.no

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/TreffstedetFyllingsdalen

Du finner oss her: Folke Bernadottesv.44/46, 5147 Fyllingsdalen

(Spectrum bygget, inngang på kortsiden av bygget mot Oasen)

Hvordan komme i kontakt med Treffstedet

Dersom du lurer på om Treffstedet kan være noe for deg, kan du ta kontakt direkte med oss for mer informasjon og eventuelt avtale tid for en samtale og omvisning på Treffstedet. 

Dersom du ønsker å bruke Aktivitetssenteret kan du henvende deg direkte til oss. Du vil da bli tilbudt en samtale og omvisning på senteret utenom åpningstiden for å finne ut om vårt tilbud er noe for deg. Du må registrere deg for å kunne ta i bruk senteret.
Det koster ingenting for å bruke senteret, men du må betale kostpris på mat og materialer som benyttes. Hvis du deltar på kurs, må du noen ganger betale en egenandel. Du må selv ordne transport til og fra senteret.

Ta gjerne kontakt om du vil ha mer informasjon. Senteret holder til i Spectrum bygget, Folke Bernadottesvei 44/46, 2. etg. Det er heis i bygget. 

HVORFOR REGISTRERING?

  • For å ivareta deg best mulig på vårt aktivitetshus.

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr, i regi av Bergen kommune. Derfor må vi be om ditt navn og personnummer.

  •  Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.

Begrunnelse for registrering i journalsystem:

Helsepersonelloven:

§ 39. Plikt til å føre journal

       Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

       I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

       Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

       Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.