Gå tilbake til:
Du er her:
hender

Det finnes i dag gode behandlingsmetoder og medisiner mot uhelbredelig sykdom. Flere lever med slik sykdom over tid, og kan ha behov for lindrende tiltak. Lindrende behandling kan gis både i kurativ og palliativ hensikt. Her kan du lese om lindring ved uhelbredelig sykdom (palliasjon).

Til tross for gode medisiner, er det noen sykdommer som er alvorlige og som kan ikke kan bli frisk av.  Det er likevel mange som kan leve videre med sykdommen ved å motta lindrende behandling. Målet er da best mulig symptomlindring og livskvalitet.

Aktuelle tiltak:

 • Medisiner om kan hjelpe mot plager og ubehag, for eksempel mot smerter eller kvalme.
 • En kan få hjelpemidler og tilrettelegging til å klare seg bedre i hjemmet.
 • Tilpasset fysioterapi kan bli gitt i hjemmet dersom en ikke kan oppsøke denne tjenesten selv.
 • Personlig hjelp til pleie, ernæring og medikamenthåndtering kan gis av hjemmesykepleien. En kan også få tildelt hjemmehjelp til rengjøring av hjemmet.

Les om lindrende behandling på kreftforeningen.no

God lindrende behandling stiller store krav til samhandling. Etter avsluttet aktiv behandling på sykehus / i spesialisthelsetjenesten, er det viktig å ha jevnlig kontakt med fastlegen din gjennom hele sykdomsforløpet. Fastlegen kjenner deg godt og kan stille diagnose dersom det skulle oppstå nye plager og symptomer. 

Fastlegen får alle relevante opplysninger om deg som pasient fra sykehuset (epikrise) og holder pasientjournalen din oppdatert med sykehistorie og bruk av legemidler. Han/hun kan også konsultere din behandlende lege, eller andre spesialister på sykehuset slik at dere kommer fram til best mulig behandling for plagene. Fastlegen kan også komme på hjemmebesøk dersom du trenger helsehjelp, og av medisinske årsaker ikke klarer å komme deg til legen selv.

Hvordan jobber vi?  

Kommunalt palliativt team (KPT) kan bidra med råd og veiledning rundt konkrete pasienter, enten på telefon eller ved å gi praktisk bistand i nært samarbeid med de involverte aktørene. Vi kan delta på samarbeidsmøter og hjemmebesøk, eller tilsyn i sykehjem eller bofellesskap.  

KPT tilbyr også gruppeundervisning i palliative emner for helsepersonell.

Hvilke pasienter kan vi hjelpe med? 

 • Vi ønsker å være til støtte for helsepersonell i arbeid med pasienter med palliative behov.
 • I en oppstartfase ønsker vi å ha lav terskel for kontakt. En telefon til oss vil kunne avklare hvordan vi best kan hjelpe.
 • Les mer om pasienter med palliative behov

Hvem kan henvise til oss?

 • Lege
 • Ressursperson i Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling (se oversikt) eller kreftkoordinator
 • Fagansvarlig sykepleier (hjemmebaserte tjenester)
 • Fagleder (sykehjem)

Forutsetninger for å motta hjelp 

 • ved henvisning fra sykepleier skal pasientens lege (fastlege/sykehjemslege/ansvarlig sykehuslege) være informert og involvert
 • ved henvisning fra sykehus (HUS/HDS) skal pasienten ha hatt tilsyn av Palliativt Team (HUS) eller Sunniva avdeling for lindrende behandling (HDS) i løpet av sitt sykehusopphold.

Hvordan henvise til oss?

Kommunalt helsepersonell og fastlege / sykehuspersonell kan ta kontakt på 53 03 23 15 for avklaring om behov og enkle spørsmål.


Nødvendig informasjon ved henvisning 

 • Personalia
 • Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon, barn som pårørende)
 • Diagnoser
 • Utprøvd og aktuell pågående behandling
 • Funksjonsnivå (ECOG/WHO, eller en kort beskrivelse)
 • Allergi/bivirkninger
 • Ønsker bistand fra Kommunalt Palliativt Team med...
 • Symptomkartlegging: ESAS, ev. ved demens også MOBID2 / DOLOPLUS / adferdsbeskrivelse
 • Hastegrad (rød: haster, gul: kan vente noen dager, grønn: kan vente 1-2 uker)
 • Pasientens og familiens ønsker og forventninger
 • Har pasienten en individuell plan eller palliativ plan?
 • Kontaktinfo til henvisende og behandlende lege

Hvem er vi 

KOMMUNALT PALLIATIVT TEAM Fra venstre: Christine Flygel Kråkenes (sykepleier), Kyrre Pedersen (lege), Beate Kosinski (sykepleier) og Kristian Jansen (lege).
KOMMUNALT PALLIATIVT TEAM Fra venstre: Christine Flygel Kråkenes (sykepleier), Kyrre Pedersen (lege), Beate Kosinski (sykepleier) og Kristian Jansen (lege).
Bilde: undefined

Teamet består av to leger i 60 prosent stilling, og sykepleiere i 100 prosent stilling. Teamet er organisert under Etat for sykehjem i Bergen kommune og er lokalisert i Helsehuset (samme bygg som Bergen legevakt).

Palliativt team er en tverrfaglig gruppe med bred kompetanse som skal bidra med råd og rettledning innen lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig, livstruende sykdom. 

Teamet består av sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, sjukehusprest og klinisk ernæringsfysiolog. Målet med lindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende.
Les om Palliativt team ved HUS på helse-bergen.no

Kommunen har egne ressurssykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleien som har spesiell kompetanse på lindrende behandling. Ressurssykepleiernes arbeid er å få etablert tidlig kontakt med pasienten og sikre rette og samordnede tjenester for den enkelte.
Les om ressurssykepleierfunksjonen på helse-bergen.no

Individuell plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Individuell plan (IP) er et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Utgangspunkt er brukerens egne mål og behov.
Les om individuell plan på helsenorge.no

ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment System)

Effektiv symptomlindring forutsetter god kartlegging av pasientens plager. ESAS-r er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene man kan oppleve ved uhelbredelig sykdom. Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av symptomer, som igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og det er også velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak.
Les om ESAS på helse-bergen.no
Se skjema på helse-bergen.no

Det er viktig å tenke igjennom hvordan en ønsker å tilbringe dagene når livet går mot slutten for at en skal få best mulig livskvalitet. Spørsmål en bør stille seg er: Vil du være hjemme i egen bolig? På sykehjem? På sykehus? Hvilke muligheter finnes det? Hvordan vil du bli ivaretatt? Har du pårørende eller venner som kan bistå eller hjelpe deg?

Kommunens hjelpeapparat kan hjelpe deg å tilrettelegge for at en kan bli boende hjemme i livets sluttfase om dette er ønskelig.
Se Kreftforeningens pdf-brosjyre "Å dø hjemme – erfaringer og muligheter" på kreftforeningen.no

Dersom en har symptomer som er vanskelige å håndtere hjemme eks. mye smerter, pusteproblemer eller uro, kan du bli henvist til Sunniva senter for lindrende behandling på Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) som er en spesialavdeling for slike problemstillinger. På Sunniva finnes det åtte sengeplasser for palliative pasienter. Senteret har også et team med lege og sykepleier som kan komme hjem til deg for vurdering.
Les om Sunniva senter for lindrende behandling på haraldsplass.no

Røde Kors Sykehjem i Bergen har åtte sengeplasser for palliative pasienter.
Les om Bergen Røde Kors Sykehjem på brks.no

Sunniva senter for lindrende behandling og Røde Kors Sykehjem i bergen har felles inntaksnemnd.
Se felles henvisningsskjema på helse-bergen.no

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander, som for eksempel behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse, kan du i stedet bli innlagt på Kommunal allmennmedisinsk sengepost som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.

Les mer om Kommunal allmennmedisinsk sengepost her.

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.
Les om pårørendesenteret på parorendesenteret.no

Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskriser kan eksempelvis være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.
Les om Livskrisehjelpen på bergen.kommune.no

Klinikk for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. De har også bred kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi. Det tilbys behandling både individuelt og i grupper.
Les om Klinikk for krisepsykologi på krisepsykologi.no