Ergo- og fysioterapeuter jobber med forebygging, behandling, trening og veiledning til  personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne. De hjelper også til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. 

Ergo- og fysioterapeutene utfører  tjenester både individuelt og i samarbeid med andre tjenester.

De bistår med tilpasning av omgivelser i hjemmet, arbeidsplassen, skole eller institusjon.

Brukerne av våre tjenester får tilpasset behandling individuelt eller i grupper, trening i dagliglivets aktiviteter, tilrettelegging av bolig og tilpasning av hjelpemidler.

Barn og ungdom som er født med diagnoser eller ulike former for risiko kan ha behov for fysioterapi og ergoterapi. Faktorer som akutte traumer, somatiske og psykiske helseplager kan også utløse behov for ergo- eller fysioterapi i kortere eller lengre perioder.

En henvisning til ergoterapeuten og fysioterapeuten starter med en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets og ungdommens utfordring, ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser.

Tiltak finner vi i samarbeid med barnet eller ungdommen og foresatte.

Tiltak kan være:

  •  kartlegging og tilrettelegging for mestring gjennom lek og aktivitet
  •  trening på dagliglivets aktiviteter og motoriske ferdigheter, individuelt eller i gruppe
  •  rådgivning og veiledning til foreldre og andre samarbeidsparter  
  •  tilrettelegging av omgivelser hjemme, på skolen og i barnehagen
  •  formidling av hjelpemidler til forflytning og aktivitet 
  •  velferdsteknologi
  •  ansvarsgrupper og Individuell plan
  •  andre forebyggende og helsefremmende tiltak

Når barn og ungdom har behov for hjelp fra flere, samarbeider vi med sykehus, institusjon, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, SFO, skole og hjem. Her finner du mer informasjon 

I Bergens kommunale helsetilbud inngår både kommunale ergo- og fysioterapeuter, og  private fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefysioterapeuter).

Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du klarer å forflytte deg til  institutt. Hvis du av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre deg av tilbudet hos avtalefysioterapeut kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeuter.

Ergo-  og fysioterapitilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne.

Det kommunale fysioterapitilbudet er først og fremst for personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet hos en privat fysioterapeut med driftsavtale. 

 

 

Dersom du mener du har behov for fysioterapeut, kan du ta direkte kontakt med en privat fysioterapeut med driftstilskudd og bestille time. 

Du kan også kontakte den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten i det byområdet du bor. Ergo- og fysioterapitjenesten har avdeling for voksne og avdeling for barn og unge. Her finner du kontaktinformasjon:

Voksne: 

Barn og unge: 

Du kan også fylle ut henvendelsesskjemaet ergo- og fysioterapi  som du finner nederst på denne siden og sende det til ergo- og fysioterapitjenesten i byområdet ditt. Merk at det er ett skjema for barn og unge og ett for voksne.

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleie) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom saken ikke kan  avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når du kan forvente at tjenesten kan iverksettes.

Du kan også kommunisere med oss via helsenorge.no

Hovedregelen er at det er egenandel på fysioterapi.  Du betaler en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort.

For barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, er det ingen egenandel.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
Egenandeler hos fysioterapeut

Du betaler ikke for tjenesten ergoterapi.

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale.

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Digital henvisning til ergo- og fysioterapitjenesten for BARN og UNGE