Som innbygger kan du påvirke en sak eller politisk prosess på flere måter. Her er noen av mulighetene du har.

 

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Hva er et innbyggerforslag?

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 12-1. Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Bystyret har plikt til å ta stilling til forslag framsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år. 

Krav til et innbyggerforslag

Minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Bergen.

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva en ønsker at bystyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.

Begrensninger på hva som kan fremmes som innbyggerforslag:

  • Forslaget må gjelde områder som kommunen kan ta beslutning om eller engasjere seg i.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i bystyret i inneværende periode.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.

Elektronisk innbyggerforslag

Det er ingen begrensninger på hvilke medier som kan brukes til å fremme elektroniske innbyggerforslag, så lenge de formelle kravene oppfylles. Dersom en benytter sosiale media eller elektroniske underskriftskampanjer er det svært viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme, dette for å kunne bekrefte at alle de som har signert er innbyggere i Bergen.

Bergen kommune anbefaler at elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden minsak.no

Send innbyggerforslag til kommunen

Innbyggerforslag og underskriftslister som er opprettet på minsak.no kan oversendes elektronisk via nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter. 

Andre innbyggerforslag må sammen med underskriftslister sendes til: 
Bystyrets kontor, Rådhusgaten 10, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Hva skjer når et innbyggerforslag er fremmet?

Bystyrets forretningsutvalg vurderer om innsendte forslag oppfyller kommunelovens krav til innbyggerforslag. Et innbyggerforslag som ikke fyller kravene, sendes til bystyret med forslag om å avvise det. Innbyggerforslag som oppfyller kravene, sendes til byrådet eller til Bystyrets kontor for videre utredning av forslaget.

Bergen bystyre skal behandle innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er sendt til kommunen. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Bystyrets kontor skal holde forslagsstillernes kontaktperson fortløpende orientert om avgjørelser og tiltak som fattes som en følge av forslaget.

Har du spørsmål om innbyggerforslag?

Kontakt Bystyrets kontor:
Bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
telefon: 55 56 64 04

Råd for medvirkning

Bergen kommune har tre lovpålagte medvirkningsorganer:  
 

Rådene skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder gruppen de representerer.  Har du en sak som opptar deg, kan du komme og holde innlegg i åpen halvtime i det aktuelle rådet.

Se kontaktinformasjon og les mer på rådenes nettsider.

Enkeltpersoner eller representanter for foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner kan holde muntlige innlegg til saker som bystyreutvalgene eller bystyret har til behandling.

Om muntlige innlegg

Bystyreutvalgene har som oppgave å gi innstilling til bystyret i ulike saker.

Enkeltpersoner eller representanter for foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner som ønsker å komme med sine synspunkter, kan holde muntlige innlegg til saker som bystyreutvalgene eller bystyret har til behandling. 

Muntlige innlegg holdes i starten av utvalgsmøtene eller i egne formøter. Innleggene bør være korte og helst holdes innenfor rammen på fem minutter.  Det blir ført i møteprotokollen hvem som har møtt og hvilken sak innlegget gjaldt.

Se møtekalender for utvalgene

Slik går du frem for å holde innlegg

Ønske om å holde innlegg meldes inn Bystyrets kontor senest klokken 12 dagen før møtet.

Utvalg for miljø og byutvikling har formøter for muntlige innlegg torsdagen før uken med utvalgsmøte. Da er fristen for å melde innlegg kl. 12 dagen før det.

Henvendelsen må inneholde:

  • navn på den/de som skal holde innlegget
  • hvilken sak på sakskartet innlegget gjelder
     

Send meldingen på e-post: bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
eller til: Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 Bergen

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Om ordningen

Utvalg for miljø og byutvikling er kommunens faste utvalg for plansaker. Barn og unges representant har møteplikt i utvalget, har tale- og forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men ikke stemmerett eller klageadgang. Barn og unges representant skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Representantens oppgaver

Utvalg for miljø og byutvikling behandler plansaker ved andre gangs behandling. Barn og unges representant er med på alle møtene i utvalget og kan der komme med innspill som gjelder barn og unge. I tillegg får barn og unges representant oppstartsmeldinger når en planprosess settes i gang. Det vil si at barn og unges representant også kan komme med innspill i begynnelsen av planprosessen i Bergen kommune. Barn og unges representant kan også kontaktes vedrørende planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Bystyret vedtok i møte 20. juni 2018 å utnevne Endre Buanes som barn og unges representant i Bergen. 

Buanes kan kontaktes på telefon: 454 26 037 eller e-post: endre.buanes@bergen.kommune.no

Buanes er en av to SLT-koordinatorer i Bergen kommune, hvor hans primære målgruppe er barn fra 0 til 12 år. SLT-modellen, som er en nasjonal modell, skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Bergen kommune har plikt til å legge til rette for medvirkning, slik at enkeltinnbyggere og grupper kan delta i og påvirke samfunnsplanlegging og planprosesser i kommunen. Du kan blant annet gi innspill når en plan er på høring. 

Les mer om høringer og hvordan du gir innspill