Fritidstilskudd er en stønad til barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette er en stønadsordning for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå.

 

Søknad om Fritidstilskudd sender du til NAV i din bydel. 

Du kan søke digitalt på nav.no ved å logge på med elektronisk ID. Ektefeller må levere hver sin søknad.

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du levere søknad på papir på ditt lokale NAV-kontor. Søknadsskjemaet og   "Vedlegg om barn" finner du her.

 

Denne stønadsordningen gjelder for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå.

Familier som har inntekt like over sosialhjelpsnivå, får en konkret vurdering av søknaden.

Det blir gitt stønad til fritidsaktiviteter med inntil 3000 kroner per år til barn og unge fra første klasse og opp til 18 år.

Beløpet skal dekke dokumenterte utgifter til for eksempel innmelding, kontingent, utstyr og reiser tilknyttet aktivitetene.

Stønaden kan fordeles på flere fritidsaktiviteter til et og samme barn. 

Se også informasjon om aktivtetskortet, Bergen kommune - Aktivitetskortet for barn og unge 

NAV-kontorer skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan bli avgjort innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette. Du skal samtidig få beskjed om når du kan forvente at saken er ferdig behandlet.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  Klagen sender du til det kontoret som har fattet vedtaket. I klagen skal du gjøre rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV-kontoret plikter å veilede deg i forbindelse med  en eventuell klage.

Hvis vedtaket ikke blir omgjort av den som fattet det, blir saken automatisk sendt til Fylkesmannen som er klageinstans.