Bergen kommune har et fagteam med spesialkompetanse innen autismespekterforstyrrelser. Teamet kan veilede foresatte og ansatte i barnehager og skoler.  Veiledningen legger vekt på barnets språk og kommunikasjon, lek og sosiale ferdigheter. 

Foresatte, barnehage eller skole tar kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i egen bydel.

Det lokale Pedagogisk psykologisk senteret kan i mange tilfeller veilede om autismespekterforstyrrelser. Fagteam autisme bistår når det er behov for spesialkompetanse, for eksempel innen arbeidsmåten TIOBA (Tidlig intensiv opplæring basert på atferdsanalyse.) Teamet ønsker å nå barn i førskolealder og komme tidlig inn med intensiv trening og opplæring i samarbeid med foresatte og barnehagens personale. Teamet kan også veilede på skolen og i hjemmet etter avtale.

Fagteam autisme er en tjeneste som omfatter hele byen, men er organisert under Pedagogisk psykologisk senter Nord (PPS nord).

Ta kontakt med ditt nærmeste PPS-kontor for mer informasjon: