Hver enkelt skole har vedtatt en målform for den skriftlige opplæringen. Når minst ti elever på ett av årstrinnene på barneskolen ønsker å benytte den andre norske målformen, har de rett til å tilhøre en egen gruppe.

De fleste skolene i Bergen kommune har bokmål som målform.
Følgende skoler i Bergen kommune har nynorsk som målform:
Garnes barne skule, Garnes ungdomsskule, Lone skule, Salhus skule, Trengereid oppveksttun, Ytre Arna skule og  Ådnamarka skule.

Etter initiativ fra Hordaland mållag og budsjettvedtak i Bystyret september 2019 blir det etablert nynorskklasse for skolestartere høsten 2022.
Skoletilbudet starter opp ved Midtun skole, dersom det melder seg et tilstrekkelig elevgrunnlag. 

Les mer i Nynorskklasse for fyrsteklassingar på Midtun skole til hausten.

Se også Tilbud om Nynorskklasse

Minst ti elever på ett av årstrinnene ved 1. til 7. trinn må ønske å få den skriftlige opplæringen på det andre hovedmålet enn det skolen benytter i undervisningen. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Hvis minst ti elever krever endring av målform, men er spredd på flere skoler i kommunen, skal foreldrene avgjøre med vanlig flertall hvilken skole som skal gi opplæringstilbudet. 

 Foresatte til elever på barnetrinnet kan uavhengig av dette velge målform i lærebøkene til barnet. I norskfaget skal bøkene uansett være på hovedmålet. På ungdomstrinnet kan eleven selv velge målform i lærebøkene, men i norsk skal de være på hovedmålet.  

Foresatte, som ønsker at barna skal få opplæring på annen hovedmålform, sender en melding til rektor ved skolen eleven tilhører. Krav om målform i lærebøker skal foreldre også ta opp med rektor.  

Klagemulighet


Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette. Kommunen kan veilede deg.  Dersom skolen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til kommunen. Hvis kommunen kommer til samme konklusjon, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen