Bergen kommune er forpliktet til å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen, men kan fritt fordele hjelpen på 1. til 10. trinn.

Bergen kommune har lagt leksehjelpen på 5. til 7. trinn. For å få leksehjelp på 5. til 7. trinn, tar du kontakt med hjemmeskolen din for å få vite hvordan tilbudet er organisert der.

Ungdommer på 10. trinn kan søke om å delta i realfagsprosjektet "ENT3R"

Leksehjelp skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og er ikke regnet som en del av opplæringen. Det er frivillig å delta. Kommunen har plikt til å informere foreldre om rett til leksehjelp, og hva slags tilbud som blir gitt ved skolene. Videre skal kommunen sørge for at barn som mottar leksehjelp har forsvarlig tilsyn.

Klagemulighet
 

Både elever og foreldre kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis du ikke har fått svar innen rimelig tid kan du likevel klage som om at det er blitt fattet et vedtak.

Tilbud om leksehjelp er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette kan du klage på. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker å få endret og begrunne dette. Kommunen kan veilede deg. Hvis skolen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til kommunen. Er kommunen enig i vedtaket, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Det blir endelig vedtak i saken fattet.

Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp.

Forskrift til opplæringslova kapittel 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen.

Lover

Forskrifter


Forskrift til opplæringslova 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen